Du er her

Siste opprettede ressurser

Et liv i usikkerhet

PDF

Opphørsbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon har til nå knapt blitt brukt, verken i Norge eller i andre europeiske land. I asylforliket fra november 2015, ble stortingsflertallet enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret og flyktningen igjen kan søke beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

Regjeringen valgte i mars 2016 å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes, dersom vilkårene er oppfylt. Regjeringen valgte å frata forvaltningen muligheten til å bruke skjønn i vurderingen av opphørssaker.

Instruksen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. 1 600 somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge, er satt i fare for å miste flyktningstatus og oppholdstillatelse, og risikere tvangsretur til Mogadishu.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd barna og Fellesorganisasjonen (FO) har publisert rapporten «Et liv i usikkerhet – Norges bruk av opphør av flyktningstatus», 2018. Som vedlegg til rapporten har de publisert «Juridisk analyse av regelverket for opphør av flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet».

Vi har et problem, men vi er ikke gal. Når psykisk uhelse skal forebygges i eksil – unge enslige flyktninger i kreative samtalegrupper

PDF

«Vi har et problem, men vi er ikke gal» er et masterstudie i hvordan psykisk uhelse hos enslige unge flyktninger kan forebygges i eksil. Studien følger et utvalg eritreiske flyktningungdommer og deres erfaringer med deltagelse i kreative samtalegrupper. Hedwig M. K. W. Bogstad-Kvam utforsker ungdommenes opplevelser og hvordan deres gruppeerfaringer påvirker deres forståelse av helse og atferd.

 

 

Rohingyafolkets situasjon

Film

RVTS - Rohingya

I denne filmen møter du Shaun Nemorin som jobbet for FN i tre år med Rohingya krisen, både i Myanmar og i Bangladesh. Til en bakgrunn av fotografier, tatt av fotograf Blake Noyes av Rohingya folket i flyktningleirer, gir Nemorin en beskrivelse av denne gruppens vanskelige situasjon. Han drar linjer mellom det historiske og viser til hvordan situasjonen er i dag. I 2017 inneholdt Flyktninghjelpens årlige oversikt over verdens mest neglisjerte fluktkriser landet Myanmar. Listen er basert på tre kriterier: mangel på politisk vilje, mangel på medieoppmerksomhet og mangel på økonomisk støtte. For mer informasjon se:

Fotografen Blake Noyes hjemmeside

Bilder av Rohingya folket av Blake Noyes på instagram

Filmen "Rohingya in Bangladesh: Inside Leda Camp" av Blake Noyes 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere - Spansk

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales_esp

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Film

RVTS - Nora Sveaass - Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn. De har en forpliktelse til å straffeforfølge overgriperne og tilby de utsatte kompensasjon og hjelp. Seksuelle overgrep blir ofte systematisk brukt i krig og konflikt. Slike overgrep er krigshandlinger, menneskerettighetsbrudd og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Her redegjør Nora Sveaass om dette.


Film med undertekster på lulesamisk:


Film med undertekster på sørsamisk:


Les mer:

De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvilkor

PDF

Studien «De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvilkor», Rapport 2018:3 Ländsstyrelsen Stockholm, synliggjør grupper av barn i Sverige som vurderes som særlig sårbare for menneskehandel og utnyttelse. Rapporten beskriver livsvilkårene til de utsatte og de som står i risiko for å bli utsatt. I flere tilfeller får de ikke tilgang til de rettigheter de har krav på i henhold til svensk lovgivning og internasjonale konvensjoner. Studien viser også hva en kan få til når alle profesjonelle hjelpere samarbeider godt slik at barn får den beskyttelsen de trenger.

 

 

Mental health and gender based violence

Film

RVTS - Nora Sveaass

Organisasjonen Health and Human Rights Info har utarbeidet en manual for arbeid med kvinner som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med katastrofer, krig og konflikt. «Mental health and gender based violence” er en treningsmanual for hjelpere. Den tilbyr nyttige forståelsesperspektiv, gode redskap og sensitive tilnærmingsmåter i møte med kvinner som har vært utsatt for slike alvorlige menneskerettighetsbrudd. Manualen er primært utviklet for hjelpere i områder med lite eller ingen tilgang til spesialiserte helsetjenester. Den kan også brukes i andre settinger, som overfor kvinner som lever i eksil i Norge.

Manualen og tilleggsmateriell er oversatt til ulike språk og finnes på hjemmesiden til Health and Human Rights Info.

 

 

Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

PDF

I henhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner er norske myndigheter ansvarlige for at alle barn og ungdommer som oppholder seg i Norge er i en forsvarlig omsorgssituasjon. I Fafo-rapporten «Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige», har en undersøkt hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år utøves på mottak i Norge i dag. Den setter fokus på ivaretagelse av grunnleggende behov som omsorg, mat, søvn, trygghet, sosial relasjoner og selvrealisering. Videre blir ungdommenes omsorgsbehov sett i lys av nyere hjerneforskning.

 

 

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

PDF

Rapporten «Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga» presenterer resultater fra kartlegging av selvskading, selvmordsforsøk, selvmord og annen dødelighet blant enslige mindreårige i Sverige mellom 2015 og 2017. Rapporten inneholder den første vitenskapelige studien om omfanget av selvmordadferd blant enslige mindreårige over hele landet over en treårsperiode. Ønsket er at resultatene skal bidra til å utvikle en metode for mer effektiv statistisk samling og målrettede forebyggingstiltak for denne gruppen.

 

Rett til å bestemme over eget liv

Nettside

Portalen rettentil.no er et oversiktsverktøy for de som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekte- skap og kjønnslemlestelse." Portalen inneholder definisjoner, fenomenbeskrivelser, artikler, konkrete råd og refleksjonsspørsmål og er utviklet av RVTS Øst.

 

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.