Du er her

Siste opprettede ressurser

I eksil fra kroppen

Film

Tilbake til Livet 2

Stabilisering og stressforebyggende tiltak for flyktninger.

Mennesker som blir utsatt for fysisk og/eller psykisk vold blir drevet I eksil fra kroppen.

Denne filmen beskriver samspillet mellom kropp og smerte, og viser hvordan en gruppe bosniske krigsflyktninger fikk hjelp til å finne veien “hjem” gjennom et fysisk treningsprogram.

Aamir og toleransevinduet

Film

TRAUME Introfilm

E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer hvordan du kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan du kan bidra til stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

Alle hjelpere kan arbeide med stabilisering og dette programmet gir en innføring i temaet. Programmet er utviklet av RVTS Øst og tar ca. 60 minutter å gjennomføre. For å få best læringsutbytte anbefaler vi at du leser introduksjonsteksten før du starter opp.

Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere

PDF

Likeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Legeforeningen retter med denne rapporten oppmerksomheten mot en gruppe som trenger å bli bedre ivaretatt i helsetjenesten. Rapporten kommer med en rekke forslag til tiltak.

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig lansert nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet. Nettsiden gir en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge i 2016. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet. De har også disse hoved overskriftene:

  • Afghanistan-innstramminger
  • Ungdommer som flykter alene
  • Internflukt,
  • Storskog,
  • Flyktningstatus trekkes tilbake
  • Passivitet i mottak
  • Retur
  • Europeisk grensepolitikk
  • Kvoteflyktninger og relokalisering

SUNN START – Psykisk helse

PDF

Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune er i ferd med å utarbeide et undervisningsmateriell kalt for SUNN START- Psykisk helse, tilpasset personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn i Norge. Materiellet kan brukes av kursholdere ved frivillige innvandrerorganisasjoner, programrådgivere i Introduksjonsprogrammene og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Deler av materiellet slik som PowerPoint-presentasjoner og en lærerveiledning, lanseres i løpet av april 2017 under en fagdag for interesserte. I etterkant av lanseringen kan interesserte henvende seg til portalen www.SUNNSTARTNORGE.no for å få tilgang til materialet.

PDF iconSUNN START - av ressurssenter for migrasjonshelse Oslo.pdf

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS 1022.

PDF

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.

Undervisning på asylmottak om seksuell helse

Nettside
Undervisningspakke om seksuell helse til bruk for ansatte på asylmottak, helsepersonell og andre i kommunen som møter nyankomne innvandrere.
 
Helsedirektoratet har med bistand fra Utlendingsdirektoratet (UDI) koordinert arbeidet med å lage en undervisningspakke om seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Pakken skal brukes til undervisning på asylmottak, og kan benyttes i kommunenes øvrige arbeid rettet mot nyankomne innvandrere.

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: Veileder

Nettside

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger innebærer utfordringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ved Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin har derfor sammen med andre fagpersoner utarbeidet en veileder for behandlere innen psykisk helsevern. I veilederen deles erfaringer og forskning knyttet til oppfølging og behandling av en gruppe mennesker som ofte har svært sammensatte vansker. Veilederen legger vekt på informasjon om sentrale tema som bruk av tolk, kulturforståelse og grove menneskerettighetsbrudd, og vil derfor være relevant også for andre tjenesteytere.

Lek - veien til endring

Nettside

Forskning viser at lek har stor betydning for god utvikling av hjernen og for veien til helhet for krenkede barn. Tilstanden lek inneholder engasjement, konsentrasjon, tilstedeværelse, opplevelse av velbehag, og lyst til å gjøre uventede eller nye ting. Den er derfor en tilstand som bidrar til positiv utvikling for personer som har opplevd krenkelser. I dette intervjuet forteller Heine Steinkopf ved RVTS Sør mer om lekens betydning. Intervjuet inneholder også en lenke til en kronikk med ytterligere informasjon.

«Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapsstatus». Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning 2014.

PDF

Fokus på norske erfaringer har vært utgangspunktet for utarbeidingen av denne kunnskapsstatusen. Barnevern må forstås kontekstuelt, og da blir barnevernets rolle i en norsk samfunnsmessig kontekst en viktig ramme for forståelsen av innvandreres møter med barnevernet. Materialet som presenteres er derfor i første rekke basert på norsk forskning og norske erfaringer. I tillegg er det inkludert noen sentrale arbeider fra andre nordiske land og fra internasjonal forskning. Samlet sett inneholder oversikten derfor både artikler, rapporter, evalueringer, utredninger, doktoravhandlinger, masteroppgaver, bøker og bokkapitler.

SMART – App om stressmestring for voksne

Nettside

SMART er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer. SMART kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover. Appen ble opprinnelig utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental Health, for det australske forsvaret.