Du er her

Siste opprettede ressurser

Veileder - Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesielt rettet mot flyktninger

PDF

Veilederen «Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesielt rettet mot flyktninger» er utarbeidet av Bærum kommune og Vestre Viken helseforetak. Den ble laget i forbindelse med samarbeidsprosjektet STAF som hadde som mål å stabilisere flyktninger psykiske helse. Deler av veilederen retter seg spesifikt til sin region. Det faglige innholdet er imidlertid av relevans for tjenesteapparatet som arbeider med flyktninger i hele landet. Den beskriver blant annet sentrale ut fordringer knyttet til det å være flyktning og hva det vil si å være traumatisert. Videre gir den innspill til hvordan hjelpere både i første og annenlinjetjenesten kan møte flyktninger og hjelpe dem til å etablere seg i trygge og gode liv i Norge.

 

 

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children

PDF

FN’s komite for barns rettigheter fremhever at alle barn først og fremst er barn. Uavhengig av migrasjons eller asylstatus, har de derfor fulle rettigheter i henhold til FN’s Barnekonvensjon. UNICEF sitt forskningskontor har undersøkt hvordan de Nordiske landene responderte på barn som søkte asyl siden 2015. Resultatene er publisert I rapporten “Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. UNICEF viser både til eksempler på god praksis og til mangler, og gir konkrete anbefalinger for bedre beskyttelse og integrering av asylsøkerbarna.   

 

 

Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge

PDF

I «Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge» setter Amnesty fokus på vold mot kvinner i asylmottak i Norge. Utgangspunktet for rapporten er kjennskap kvinners særlige utsatthet for vold og overgrep både før, under og etter flukt fra krigs- eller konfliktsituasjoner. I Norge er kvinner som bor i asylmottak er en særlig sårbar gruppe. Amnesty har undersøkt forholdene i asylmottak i Norge for å se på hva som må til for å forebygge og begrense kvinners utsatthet for vold, og vurdere hvordan voldsutsatte kvinners rettigheter og muligheter til nødvendig bistand, kan sikres på best mulig måte.

 

 

Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers

PDF

Artikkelen “Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment” av M. Jakobsen, M.A. Meyer DeMott og Trond Heir ble publisert i Transcultural Psychiatry 0(0), 2017, s 1–15. Hensikten med studiet var å evaluere validiteten til Hopkins Symptoms Check List (HSCL-25) og Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, Part IV) på et utvalg enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og Somalia fire måneder etter ankomst til Norge. Screeningen var databasert og levert på morsmålet til deltagerne. Forskerne konkluderte med at slik databasert kartlegging i en slik setting var praktisk, kostnadseffektiv og anbefalelsesverdig.

 

 

The impact of the asylum process on mental health. Unaccompanied refugee minors

PDF

Artikkelen “The impact of the asylum process on mental health: a longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway» av Jakobsen, Meyer DeMott, Wentzel-Larsen og Heir ble publisert på BJM Open, mai 2017. Hensikten var å undersøke enslig mindreårige asylsøkeres psykieks helse gjennom asylprosessen. Deltagerne var mannlige enslige mindreårige fra Afghanistan, Somalia, Algeri og Iran. De rapporterte høyt nivå av psykisk stress ved ankomst. De som ble vurdert som overårige og plassert i mottak for voksne, viste økning i psykisk stress sammenlignet med de andre. Avslag på asylsøknad var høyt assosiert med økt psykisk stress. Forskerne konkluderte med at psykisk helse hos unge asylsøkere synes å bli negativt påvirket av lav grad av støtte og avslag på asylsøknad.

 

 

 

 

Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?

PDF

«Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?» er en brosjyre utarbeidet av alle landets RVTS’er. I menneskehandel utnyttes mennesker i svært sårbare situasjoner til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, tvangstjenester som tigging og stjeling, eller ved fjerning av organer. Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Den gir kort informasjon om hva menneskehandel er, hva en skal se etter for å identifisere ofre for menneskehandel og hva en kan gjøre for å hjelpe.

 

 

Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum- Seeking Adolescents

PDF

Artikkelen “Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-Seeking Adolescents in Norway” av M. Jakobsen, M.A.M. Demott og Trond Heir ble publisert i Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 2014, 10, s. 53-58. Hensikten med studiet var å undersøke prevalensen av psykiatriske lidelser blant enslige mindreårige asylsøkere kort tid etter ankomsten til vertslandet. 41,9 % av deltagerne tilfredsstilte de diagnostiske kriteriene for en psykiatrisk lidelse, med PTSD som den hyppigste. Forskerne konkluderer med viktigheten av økning i mental helse ressurser tidlig i asylprosessen.  

 

 

Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak

PDF

Redd barna publiserte rapporten «Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak» av M.C. Bjune i 2017. Her belyses utfordringer knyttet til hvordan barn beskyttes mot vold og seksuelle overgrep mens de bor på asylmottak. Rapporten løfter fram hva som må gjøres på asylmottakene for å forebygge, avdekke, og håndtere vold og overgrep.

 

 

Vi kan ikke reise tilbake

PDF

Press, Redd Barna Ungdom, publiserte rapporten «Vi kan ikke reise tilbake. Press’ rapport om barn som forsvinner fra norske asylmottak 2017». Rapporten angir at 516 enslige barn har forsvunnet fra norske asylmottak siden 2013. Den peker på at de siste årene har vist en drastisk økning, hovedsakelig blant barn som har fått midlertidige oppholdstillatelser. Videre problematiserer de at det gjøres lite for å oppspore barna som forsvinner. Press gir flere anbefalinger om tiltak som kan redusere antall barn som forsvinner fra norske asylmottak.

 

 

Unge flyktninger forteller

PDF

«Unge flyktninger forteller. En kvalitativ studie av 12 historier laget av enslige mindreårige flyktninger i samtalegrupper» er en masteroppgave i sosialt arbeid av Randi Elisabeth Jenssen. Her får vi tilgang til hvilke livshistorier enslige mindreårige flyktninger forteller i samtalegruppe når de lager en felles historie om en ungdom som flykter fra hjemlandet. Samtalegruppene har fulgt gruppekonseptet «Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger».

 

 

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

PDF

 

I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år. Ungdommene ble spurt om hvilke råd de ville gi til voksne som arbeider med enslige mindreårige. Analyse av intevjuene brakte fram fire overordnede råd: «Vær snill»; «Prøv å innta mitt perspektiv»; «Hjelp meg» og «Gi reglene mening». På bakgrunn av dette drøftes hva rådene kan bety for profesjonelle omsorgsgivere. Formålet med artikkelen er å bidra til at omsorgen blir enda bedre tilpasset barnas behov. Artikkelen er publisert i Norges Barnevern, nr. 1, 2017, vol 94, s.6-21, Universitetsforlaget.