Du er her

Siste opprettede ressurser

Istanbulprotokollen – manual for dokumentasjon av torturskader

PDF

Istanbulprotokollen er FN sin manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Den gir retningslinjer for hvordan etterforske og dokumentere mens den utsatte fortsatt er fengslet og i fare for ny tortur. Den gir også retningslinjer for hvordan dokumentere skader etter tortur til bruk som dokumentasjon i asylsøknader. Den har to tilleggsprotokoller for dokumentasjon av henholdsvis fysiske og psykiske skader etter tortur. Når norsk helsepersonell utreder og dokumenterer skader etter tortur skal de følge Istanbulprotokollen.

 

Socio Flyktning

Nettside

Socio Flyktning er et arkiv- og økonomisystem utviklet for å håndtere kommunenes arbeid med Introduksjonsloven for nyankomne flyktninger. For eksempel kan systemet brukes til journal, utbetalinger av stønader og innkreving av statlige integreringstilskudd.

Skeiv Verden

Nettside

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (LHBTIQ) med minoritetsbakgrunn. Det startet som et prosjekt i regi av organisasjonen Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), men ble i 2010 formelt stiftet som en selvstendig organisasjon.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Nettside

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal bidra med kompetanseheving til tjenesteapparatet gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid. Flyktninghelse og tvungen migrasjon er et av RVTS’enes hovedtemaområder. Det finnes fem RVTS i Norge; RVTS Midt, RVTS Nord, RVTS Sør, RVTS Vest og RVTS Øst. Via en felles inngangsportal kan en gå videre til hjemmesidene til det enkelte RVTS. Der kan en finne mye nyttig fagstoff og informasjon om flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minioritetshelse

Nettside

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere. Deres hovedmål er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som bidrar til god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. På deres hjemmeside kan en finne relevante brosjyrer, rapporter, forskning og faglitteratur.

Utlendingsdirektoratet

Nettside

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av asylsøknader i første instans, drift av asylmottak og utvisningssaker. På UDI sin hjemmeside ligger det blant annet informasjon om asylsøknad, familiegjenforening, asylmottak og gjeldende regelverk. UDI legger ut oppdatert statistikk om blant annet om asylankomster til Norge og oversikter over utfallet av asylsøknader ut fra opprinnelsesland. Siden inneholder også en oversikt over definisjoner av sentrale ord og begreper innen asyl og flyktningfeltet. Informasjonen retter seg både til asylsøkere og flyktninger, personer som arbeider med disse gruppene, og frivillige.