Du er her

Siste opprettede ressurser

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten

Nettside

Dette er en veileder fra Bufdir til barnevernstjenestene, men den kan med fordel også være kjent for fagpersoner som ikke jobber i barnevernet. Veilederen er et digitalt verktøy med ulike samtaleguider, kartleggingsverktøy, maler og caser.
Det er en revidering av tidligere veileder "Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barnevernstjenestene" fra 2012. 
 

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nettside

Veileder utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
Målet er å øke kunnskapen og dermed handlingskompetansen og handlingsberedskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.  
Temaområdene er:
•    Vold og overgrep mot barn
•    Personer som utøver vold 
•    Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
•    Vold og overgrep mot voksne og eldre
 

Tolking i offentlig sektor

Nettside

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. IMDI har en nettside med råd og veiledning om tolking i offentlig sektor. Her finner en blant annet informasjon om bestilling av tolk, bruk av tolk, inkludert E-læringskurs i tolkebruk for helsepersonell, samt informasjon om utdanning til og arbeid som tolk. 

Fagseminar om overføringsflyktninger fra Kongo

Film

I mai 2018 arrangerte IMDI et fagmøte om overføringsflyktninger fra Kongo. Foredragene er fortsatt tilgjengelig på nett og belyser følgende tema: Erfaringer fra en kongolesiskflyktning i Norge; Informasjon om Kongo og flyktningsituasjonen der; Informasjon om uttak av kongolesiske overføringsflyktninger; IMDI’s arbeid med uttak, kartlegging og bosetting; Forberedelse av kvoteflyktninger før ankomst til Norge; En kommunes erfaring med bosetting av overføringsflyktninger fra Kongo. 

Sårbarhet og styrke

PDF

Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet om barnevernets arbeid med tenåringsjenter utsatt for vold og/eller streng kontroll i minoritetsfamilier. Rapporten belyser erfaringer og utfordringer fra både jentenes og barnevernets perspektiv. Formålet har vært å styrke barnevernets tilbud til jentene og familiene deres.
 

Ranias flukt (dokumentar)

Film

Den 20 år gamle kvinnen Rania risikerer alt når hun flykter fra krigen i Syria med et par klesskift, et lite kamera og favorittserien Game of Thrones på DVD. Vi følger henne svært tett der hun prøver å få asyl akkurat idet Europa stenger grensene for å stoppe flyktningstrømmen. Filmen er en norsk Brennpunkt-dokumentar. 

Flukt (2017) – Episode 3

Film

Møte med flyktninger kan bringe fram det beste og det verste i mennesker. I tredje episode av Flukt setter Leo Ajkic fokus på fremmedfrykt og innvandringsmotstand. Han møter innvandringsmotstandere i Libanon, Østerrike, Hellas og Norge, og mennesker som ønsker flyktningene velkommen. Han utforsker deres ulike meninger. Gjennom dette forsøker han å belyse noen av de bakenforliggende mekanismene for fremmedfrykt, innvandringsmotstand og konflikter mellom grupper. Og noe av det som gjør det mulig for mennesker med ulik bakgrunn å leve sammen.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.

Desperate journeys

PDF

I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019. For mange mennesker er krysningen over havet bare det siste trinnet i en lang og farefull flukt. UNHCR oppfordrer stater til å stanse praksisen stoppe med å returnere tusenvis av mennesker til nabolandene uten å tillate dem å søke asyl, eller vurdere individuelt om de har krav på internasjonal beskyttelse - en praksis som kalles "pushbacks". De oppfordrer også stater om å øke innsatsen for å beskytte barn og gi støtte til overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold, samt bedre tilgang til sikre og juridiske veier som alternativer til disse farlige reisene.

Alene og skeiv

PDF

Likestillingssenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. De har skrevet rapporten om livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenter og mottak på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Et liv i usikkerhet

PDF

Opphørsbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon har til nå knapt blitt brukt, verken i Norge eller i andre europeiske land. I asylforliket fra november 2015, ble stortingsflertallet enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret og flyktningen igjen kan søke beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

Regjeringen valgte i mars 2016 å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes, dersom vilkårene er oppfylt. Regjeringen valgte å frata forvaltningen muligheten til å bruke skjønn i vurderingen av opphørssaker.

Instruksen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. 1 600 somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge, er satt i fare for å miste flyktningstatus og oppholdstillatelse, og risikere tvangsretur til Mogadishu.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd barna og Fellesorganisasjonen (FO) har publisert rapporten «Et liv i usikkerhet – Norges bruk av opphør av flyktningstatus», 2018. Som vedlegg til rapporten har de publisert «Juridisk analyse av regelverket for opphør av flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet».

Vi har et problem, men vi er ikke gal. Når psykisk uhelse skal forebygges i eksil – unge enslige flyktninger i kreative samtalegrupper

PDF

«Vi har et problem, men vi er ikke gal» er et masterstudie i hvordan psykisk uhelse hos enslige unge flyktninger kan forebygges i eksil. Studien følger et utvalg eritreiske flyktningungdommer og deres erfaringer med deltagelse i kreative samtalegrupper. Hedwig M. K. W. Bogstad-Kvam utforsker ungdommenes opplevelser og hvordan deres gruppeerfaringer påvirker deres forståelse av helse og atferd.