Du er her

Opplæring

Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

Nettside

Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass før det både er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er varig bosatt i en kommune. Barn i asylmottak skal, fra de er 2 år og frem til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehagetilbud eller lignende.

Tilskudd til barnehage for barn av asylsøkere

Nettside

Utlendingsdirketoratet (UDI) gir tilskudd til kommunene for barnehageplass for asylsøkende barn i alderen 4-5 år, og fram til skolestart. Så langt det er mulig skal disse barna gis heldags barnehageplass etter søknad fra asylmottakene. UDI gir også tilskudd til kommuner som tilbyr kjernetid i barnehage (20 timer oppholdstid pr uke) til 2-3 åringer med oppholdstillatelse som bor på asylmottak. Dette fremgår av RS 2011-025 «Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter» www.udiregelverk.no

Hvem har rett til hva slags opplæring?

Nettside

Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Rettighetene avhenger av oppholdsstatus og alder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gir en oversikt over hvem som har rett til hvilken opplæring. IMDI gir blant annet informasjon om hvem som har rett til videregående opplæring, deltagelse i introduksjonsprogram, rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Nettside

Det er et viktig mål i det norske samfunnet at unge mennesker fullfører og består videregående opplæring. For asylsøkere og flyktninger kan det å fullføre videregående være utslagsgivende ikke bare for arbeid eller høyere utdanning, men også for en helhetlig integreringsprosess. Mange kan ha vansker med å fullføre grunnskoleutdanningen på grunn av manglende skolegang fra hjemland, språklige utfordringer eller andre forhold. Departementet har nå utvidet handlingsrommet i opplæringsloven, slik at unge som har behov for det kan få tilbud om mer grunnskoleopplæring. I denne veilederen får du en innføring i denne endringen i regelverket og i hva lovendringen innebærer.

Introduksjonsprogram og introduksjonsloven

Nettside

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Tilbudet er forankret i introduksjonsloven. Det ligger mer informasjon om introduksjonsprogrammet og introduksjonloven på hjemmesiden til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).