Du er her

Helsehjelp

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nettside

Helsedirektoratet har utgitt en nettbasert veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (Veileder IS-1022). Denne blir fortløpende oppdatert og er tilgjengelig for utskrift. Helsedirektoratet presiserer kommunenes ansvar for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune. Målgruppen for veilederen er helsepersonell og administrativt ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt personell i mottak. Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt.

Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og personer uten lovlig opphold

Nettside

Helsenorge.no gir oversikt over rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og personer uten lovlig opphold. Det informeres blant annet særskilt om barn og gravides rett til helsehjelp, betaling for helsehjelp, taushetsplikt og retten til å få informasjon på eget språk. Barn uten lovlig opphold har samme rett til helse- og omsorgstjenester som andre barn i Norge, men de har ikke rett til å stå på fastlegeliste.

Link direkte til asylsøkeres rett til helsehjelp

Link direkte til helsehjelp for personer uten lovlig opphold

Rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Nettside

Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt en egen forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket (FOR-2011-12-16-1255). Denne er publisert på www.lovdata.no . Det finnes også informasjon om dette i «Veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (Veiledere IS-1022) og på www.helsenorge.no