Du er her

Beskyttelse

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter for 2016, 2017, 2018 og 2019. Nettsiden oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge de aktuelle årene. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet, og beskriver utfordringer i Norges behandling av asylsaker fra enkeltland. Rapporten for 2019 har følgende hovedoverskrifter:

 • Statistikk på asylfeltet 2019
 • Stengte grenser
 • Rettssikkerhet
 • Statsløse 
 • Familiesplittelse 
 • Opphør av flyktningstatus
 • Barn alene på flukt
 • Kvoteflyktninger  og relokalisering 
 • Integrering
 • Retur
 • Landprofiler

 

 

Beskyttelse etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

Nettside

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28b.

Utlendingsloven: www.lovdata.no

Hva er en flyktning?

Film

FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Det er en menneskerett å søke beskyttelse i et annet land. Flyktningers rettigheter står skrevet i FNs flyktningkonvensjon, som gjelder for alle land som har sluttet seg til den.
Definisjon: En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.

Barn i asylsaker – Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn

PDF

Denne rapporten (NOVA Rapport 1/2014) er en kartlegging og evaluering av hvordan barns situasjon i asylsaker blir belyst i Utlendingsnemndas (UNEs) saksbehandling. Spørsmålet om hvorvidt og på hvilken måte barn blir hørt, inngår også. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet har pågått i perioden 3. april 2013 til 10. januar 2014.

Et liv i usikkerhet

PDF

Opphørsbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon har til nå knapt blitt brukt, verken i Norge eller i andre europeiske land. I asylforliket fra november 2015, ble stortingsflertallet enige om at opphør av flyktningstatus kan besluttes, dersom sikkerhetssituasjonen i hjemlandet har blitt stabilt og varig forbedret og flyktningen igjen kan søke beskyttelse fra hjemlandets myndigheter.

Regjeringen valgte i mars 2016 å instruere forvaltningen om at opphør skal anvendes, dersom vilkårene er oppfylt. Regjeringen valgte å frata forvaltningen muligheten til å bruke skjønn i vurderingen av opphørssaker.

Instruksen har så langt først og fremst rammet somaliske flyktninger. 1 600 somaliske flyktninger med flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse i Norge, er satt i fare for å miste flyktningstatus og oppholdstillatelse, og risikere tvangsretur til Mogadishu.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd barna og Fellesorganisasjonen (FO) har publisert rapporten «Et liv i usikkerhet – Norges bruk av opphør av flyktningstatus», 2018. Som vedlegg til rapporten har de publisert «Juridisk analyse av regelverket for opphør av flyktningstatus på grunn av endrede forhold i hjemlandet».