Du er her

Beskyttelse

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig lansert nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet. Nettsiden gir en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge i 2016. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet. De har også disse hovedoverskriftene:

  • Afghanistan-innstramminger
  • Ungdommer som flykter alene
  • Internflukt,
  • Storskog,
  • Flyktningstatus trekkes tilbake
  • Passivitet i mottak
  • Retur
  • Europeisk grensepolitikk
  • Kvoteflyktninger og relokalisering

Beskyttelse etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

Nettside

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28b.

Utlendingsloven: www.lovdata.no

Hva er en flyktning?

Film

FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Det er en menneskerett å søke beskyttelse i et annet land. Flyktningers rettigheter står skrevet i FNs flyktningkonvensjon, som gjelder for alle land som har sluttet seg til den.
Definisjon: En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.

Barn i asylsaker – Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn

PDF

Denne rapporten (NOVA Rapport 1/2014) er en kartlegging og evaluering av hvordan barns situasjon i asylsaker blir belyst i Utlendingsnemndas (UNEs) saksbehandling. Spørsmålet om hvorvidt og på hvilken måte barn blir hørt, inngår også. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet har pågått i perioden 3. april 2013 til 10. januar 2014.