Du er her

Ansvar for barn og unge

Ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger

Nettside

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligger det en god oversikt over hvem som har ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger, inkludert enslige mindreårige under og over 15 år. Oversikten inneholder blant annet informasjon om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, verge, og fosterhjem, men også det mer overordnede ansvaret til kommune og fylkeskommune. Hvilket ansvar barnevernet bør ha overfor asylsøkerbarn generelt, og for enslige mindreårige asylsøkere henholdsvis under og over 15 år spesielt, er gjenstand for stadig politisk debatt. Det kan derfor skje hyppige regelendringer.

Barnevern

PDF

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget et rundskriv om «Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner», Rundskriv Q-06/2010.

Asylsøkere og flyktninger

Nettside

Fylkesmennene har en felles nettside som beskriver hvilket ansvar fylkesmennene og andre instanser  har på ulike tidspunkt for asylsøkere og flyktninger. Det beskrives også ansvaret for barn, unge og enslige mindreårige. Siden beskriver også samarbeidsprosesser og informasjonsflyt mellom blant annet Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og kommunene.

Vergemål

Nettside

Fylkesmannen gir genrell informasjon om vergemålsordningen, og har noe spesifikk informasjon om enslige mindreårige asylsøkeres rett til representant.

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children

PDF

FN’s komite for barns rettigheter fremhever at alle barn først og fremst er barn. Uavhengig av migrasjons eller asylstatus, har de derfor fulle rettigheter i henhold til FN’s Barnekonvensjon. UNICEF sitt forskningskontor har undersøkt hvordan de Nordiske landene responderte på barn som søkte asyl siden 2015. Resultatene er publisert I rapporten “Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. UNICEF viser både til eksempler på god praksis og til mangler, og gir konkrete anbefalinger for bedre beskyttelse og integrering av asylsøkerbarna.