Du er her

Ansvar for barn og unge

Ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger

Nettside

På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligger det en god oversikt over hvem som har ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger, inkludert enslige mindreårige under og over 15 år. Oversikten inneholder blant annet informasjon om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, verge, og fosterhjem, men også det mer overordnede ansvaret til kommune og fylkeskommune. Hvilket ansvar barnevernet bør ha overfor asylsøkerbarn generelt, og for enslige mindreårige asylsøkere henholdsvis under og over 15 år spesielt, er gjenstand for stadig politisk debatt. Det kan derfor skje hyppige regelendringer.

Enslige mindreårige asylsøkere over og under 15 år

Nettside

Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner og søker om beskyttelse. Utlendingsdirketoratet / UDI gir informasjon om rettigheter til enslige mindreårige asylsøkere over og under 15 år. Alderen til den enslige mindreårige får betydning for bo- og omsorgstilbudet. Statlig barnevern skal gi alle enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år tilbud om opphold på et omsorgssenter. Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for å gi enslige mindreårige asylsøkere over 15 år tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige eller i egne avdelinger tilknyttet ordinære asylmottak.

Barnevern

PDF

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget et rundskriv om «Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner», Rundskriv Q-06/2010. Regjeringen har også informasjon om dette på sin hjemmeside. 

Mindreårige med eldre ektefeller

Nettside

Det hender at mindreårige asylsøkere eller flyktninger kommer til Norge med en eldre ektefelle. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Bufdir har informasjon om barneverntjenesten sitt ansvar i slike tilfeller. På sin hjemmeside spesifiserer de hva som forventes av barneverntjenesten når det avdekkes at mindreårige har kommet til Norge sammen med eldre ektefeller med og uten barn. 

Representanter og verger for enslige mindreårige

Nettside

Vergemål.no har spesifikk informasjon om enslige mindreåriges rettigheter til å ha en representant i asylsøkerfasen, og til verge etter innvilget oppholdstillatelse. Her finner du mer detaljert informasjon om lovverk og praksis knyttet til vergemålsordningen for enslige mindreårige asylsøkere. Eksempelvis om hvem som har ansvar for veiledning og kursing av verger. Nettstedet retter seg særlig mot representanter og verger. 

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children

PDF

FN’s komite for barns rettigheter fremhever at alle barn først og fremst er barn. Uavhengig av migrasjons eller asylstatus, har de derfor fulle rettigheter i henhold til FN’s Barnekonvensjon. UNICEF sitt forskningskontor har undersøkt hvordan de Nordiske landene responderte på barn som søkte asyl siden 2015. Resultatene er publisert I rapporten “Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. UNICEF viser både til eksempler på god praksis og til mangler, og gir konkrete anbefalinger for bedre beskyttelse og integrering av asylsøkerbarna.