Du er her

Rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

Nettside

Barn av asylsøkere har ikke rett på barnehageplass før det både er fattet vedtak om oppholdstillatelse, og foreldrene og barna er varig bosatt i en kommune. Barn i asylmottak skal, fra de er 2 år og frem til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehagetilbud eller lignende. Utdanningsdirektoratet / UDir har informasjon om rett til barnehageplass relatert til oppholdsstatus på sin hjemmeside.