Du er her

Vold og overgrep

Vold og overgrep

Mishandlingsbestemmelsen – e-læringskurs fra UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet har laget et e-læringsprogram om Mishandlingsbestemmelsen. Kurset gir kunnskap om hvilke rettigheter de som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring har når de utsettes for vold. Mishandlingsbestemmelsen skal sikre at personer utsattfor vold ikke trenger å bli i forholdet av frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge

PDF iconinformasjon_om_mishandlingsbestemmelsen.pdf

Politiet informerer om vold.

Nettside

Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak. De gir informasjon til voldsutsatte, voldsutøvere, vitner til vold og omtaler barn utsatt for vold.

Nettportalen dinutvei.no

Nettside

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores. Uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal du finne nyttig informasjon og kunnskap. Nettportalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nettside

Veileder utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
Målet er å øke kunnskapen og dermed handlingskompetansen og handlingsberedskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.  
Temaområdene er:
•    Vold og overgrep mot barn
•    Personer som utøver vold 
•    Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
•    Vold og overgrep mot voksne og eldre
 

Hjelpetilbud ved vold i nærerelasjoner

PDF

Lurer du på om en av dine brukere er utsatt for vold i nære relasjoner? Hva kommer inn under betegnelsen vold i nære relasjoner? Hva skal du gjøre og hvordan skal du gå fram for å hjelpe? Hvilke hjelpeordninger finnes? Hvilke rettigheter har den voldsutsatte? Hvordan kan et krisesenter bidra? Disse og mange andre spørsmål kan du få svar på her.

Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien -utfordringer og muligheter. Rapport 2/2011, NKVTS.

PDF

I denne rapporten gjennomgås forskning om minoritetsbarn som opplever vold i familien. Kunnskapsgjennomgangen viser at kulturelle aspekter til dels kan ha stor betydning for barn som opplever vold i familien. Forfatter av rapporten er Sanna Hofman. Hun er utdannet jurist fra Nederland og har tidligere arbeidet med hvordan hensynet til kultur spiller inn ved omsorgsovertakelse for barn.

PDF icon Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

 

 

Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak

PDF

Redd barna publiserte rapporten «Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak» av M.C. Bjune i 2017. Her belyses utfordringer knyttet til hvordan barn beskyttes mot vold og seksuelle overgrep mens de bor på asylmottak. Rapporten løfter fram hva som må gjøres på asylmottakene for å forebygge, avdekke, og håndtere vold og overgrep.

 

 

Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner

PDF

Kommunene skal sørge for helhetlig oppfølging av personer som er utsatt for vold i nærerelasjoner. Bufdir har laget brosjyren «Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner». Det omtaler kommunens forpliktelser, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og hva et helhetlig hjelpetilbud til utsatte og utøvere av vold er. 

 

Littsint – Sinnemestring for foreldre.

Selvhjelpsmateriell

Littsint.no er en nettside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. På nettsiden kan en finn forklaringer på hvorfor vi blir sinte, relevant forskning, og informasjon om hvor en kan få mer hjelp. En kan også laste ned en gratis E-bok «foreldreveileder i sinnemestring» og en gratis littsint App. Materialet finnes på norsk, engelsk, polsk og spansk. Littsint.no, e-boken og Littsint Appen er utarbeidet av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge

PDF

I «Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge» setter Amnesty fokus på vold mot kvinner i asylmottak i Norge. Utgangspunktet for rapporten er kjennskap kvinners særlige utsatthet for vold og overgrep både før, under og etter flukt fra krigs- eller konfliktsituasjoner. I Norge er kvinner som bor i asylmottak er en særlig sårbar gruppe. Amnesty har undersøkt forholdene i asylmottak i Norge for å se på hva som må til for å forebygge og begrense kvinners utsatthet for vold, og vurdere hvordan voldsutsatte kvinners rettigheter og muligheter til nødvendig bistand, kan sikres på best mulig måte.

 

 

Snakke – Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Nettside

"SNAKKE" er en opplæringsplattform utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å gi økt trygghet, fagkunnskap og handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer. I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen, og gir tips om hvordan snakke med barn. SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Gjennom en simulert relasjon kan en øve seg på bedre dialog med barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. I LærMer kan du lese om tema du møter i spillet og filmene.