Du er her

Selvmord og selvskading

Selvmord og selvskading

Fakta om selvskading, selvmord og selvmordsforebygging

Nettside

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har utarbeidet fakta-ark om selvmordsforebygging og selvskading som forklarer viktige sammenhenger og fakta om disse temaene. Forståelse av relevante problemstillinger og behovet for kompetanse på disse områdene kan være aktuelt i arbeidet med fortvilede mennesker på asylmottak. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er en del av Oslo universitetssykehus og ligger under det medisinske fakultet, institutt for klinisk medisin. Websidene deres inneholder informasjon om klinisk arbeid og forskning på disse temaene: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/

PDF icon fakta-om-selvmord-2015.pdf

PDF icon fakta-om-selvmordsforebygging.pdf

PDF icon fakta-om-selvskading.pdf

MinPlan Norge

App

«MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

App'en «MinPlan Norge» er utviklet med tanke på pasienter i psykisk helsevern, og er ment som et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring. Målet er å forebygge selvmord, selvskading og overdoser. App'en baserer seg på en anerkjent metodikk kjent som «kriseplan» og er et supplement eller alternativ til slik «kriseplan» på papir. Erfaringene fra pilotperioden i Danmark er at app'en har blitt brukt ved kriser med lovende resultater.

VIVAT selvmordsforebygging.

PDF

Kurset førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan du kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. Kurset er ikke spesielt tilrettelagt for flyktninger og asylsøkere og deres situasjon, men det kan det være en god hjelp for ansatte som jobber med asylsøkere og flyktninger f.eks. i asylmottak. På kurset gjennomgås kunnskap om selvmordsatferd og man lærer en modell for intervensjon ved selvmordsfare.

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017, IS-2182

PDF

Det finnes ingen oversikt over forekomst av selvmord blant innvandrere og asylsøker. Helsestatistikken, inkludert dødsårsasstatistikken, inneholder ikke informasjon om innvandrerbakgrunn. En dansk studie har funnet 3.4 ganger høyere forekomst av selvmordsforsøk i asylbefolkningen enn i den bosatte.

I handlingsplanen understrekes det at tidlig avdekking av selvskading og selvmordsatferd blant sårbare personer er viktig for å sikre hensiktsmessig hjelp / behandling og oppfølging.  Flyktninger og asylsøkere blir ofte beskrevet som grupper som i tillegg til kulturelle utfordringer ofte har hatt traumatiske opplevelser, og hvor det kan være en økt risiko for selvmord og selvskading.

PDF icon Handlingsplan selvmord

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

PDF

Rapporten «Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga» presenterer resultater fra kartlegging av selvskading, selvmordsforsøk, selvmord og annen dødelighet blant enslige mindreårige i Sverige mellom 2015 og 2017. Rapporten inneholder den første vitenskapelige studien om omfanget av selvmordadferd blant enslige mindreårige over hele landet over en treårsperiode. Ønsket er at resultatene skal bidra til å utvikle en metode for mer effektiv statistisk samling og målrettede forebyggingstiltak for denne gruppen.