Du er her

Menneskehandel

Menneskehandel

Mennesker til salgs

Nettside

«Mennesker til salgs» er en nettressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. Det er både en kunnskapsbank og et handlingsverktøy. Gjennom økt kompetanse håper en at flere hjelpere vil fange opp mulig utnyttelse, samt vite hva de kan gjøre. Nettressursen er utviklet av RVTS Øst og RVTS Sør. 

Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?

PDF

«Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?» er en brosjyre utarbeidet av alle landets RVTS’er. I menneskehandel utnyttes mennesker i svært sårbare situasjoner til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, tvangstjenester som tigging og stjeling, eller ved fjerning av organer. Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Den gir kort informasjon om hva menneskehandel er, hva en skal se etter for å identifisere ofre for menneskehandel og hva en kan gjøre for å hjelpe.

 

 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

PDF

Styrket og målrettet innsats mot menneskehandel er et overordnet mål  i regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel. Handlingplsanen omhandler blant annet samordnede og og effektive tiltak for å beskytte og fremme ofres rettigheter, hvordan man tenker seg at  politiets organisering og innsats skal forbedres, og viktigheten av økt kunnskap for å avdekke og forebygge menneskehandel. Handlingsplanen viser også til at Norge ønsker å styrke internasjonalt samarbeid mot menneskehandel.

PDF icon Regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel

ROSA prosjektet

Nettside

ROSA står for Reetablering, Oppholdstillatelse, Sikkerhet og Assistanse. Prosjektet ble opprettet i 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn (2003-2005). På denne nettsiden finner du blant annet lenker til sentrale handlingsplaner knyttet til menneskehandel.

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Film

RVTS - Nora Sveaass - Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn. De har en forpliktelse til å straffeforfølge overgriperne og tilby de utsatte kompensasjon og hjelp. Seksuelle overgrep blir ofte systematisk brukt i krig og konflikt. Slike overgrep er krigshandlinger, menneskerettighetsbrudd og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Her redegjør Nora Sveaass om dette.


Film med undertekster på lulesamisk:


Film med undertekster på sørsamisk:


Les mer:

Nederlandsk veileder for tverretatlig samarbeid om ofre for menneskehandel

Nettside

Nederlandske myndigheter har utviklet denne veilederen for tverretatlig samarbeid i tvangsarbeidssaker: Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation. Veilederen kan være nyttig også for norske forhold.

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

PDF

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel. Dette notatet er nyttig ikke bare for å sette seg inn i temaet menneskehandel, men i å forstå hva en del av de vi møter av enslige mindreårige har vært utsatt for.

PDF icon Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

"For freedom" - kampanje

Nettside

For Freedom Kampanjen er et frivillig arbeid som jobber for å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri. Dette gjør de gjennom forebyggende arbeid, og oppfølging av tidligere ofre for menneskehandel. For Freedom er en del av Salt Bergenskirkens diakonale arbeid

«De sa du må», rapport om mindreåriges erfaringer med menneskehandel (Lidén, H, Salvesen, C.H., Institutt for Samfunnsforskning 2016)

Nettside

Barn utgjør en vesentlig andel av dagens migranter. Enkelte enslige mindreårige blir fanget opp av kriminelle nettverk på veien til og gjennom Europa. Barn rekrutteres også i hjemlandet av lokale og internasjonale nettverk for tvangsarbeid, vinningskriminalitet og seksuell utnytting. Rapporten belyser barnas situasjon, hva de forteller om rekruttering og utnytting, og hvordan de selv ser på oppfølging og framtidsmuligheter.

Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel

Nettside

[[{"fid":"16502","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Rapporter om unge som bytter sex – relevant i forhold til menneskehandel","class":"response-image-container media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

ProSentret har utgitt to rapporter om unge som bytter sex, og som begge er relevante med i forhold til menneskehandel

  1. Sex som kapital. Om unge som bytter sex: utforskning av seksualitet, sårbarhet, grenser og press.
  2. Mistanker og magefølelse. Hjelpeapparatet i Oslo sin kunnskap om enslige mindreåriges erfaringer med salg/bytte av sex.

De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvilkor

PDF

Studien «De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvilkor», Rapport 2018:3 Ländsstyrelsen Stockholm, synliggjør grupper av barn i Sverige som vurderes som særlig sårbare for menneskehandel og utnyttelse. Rapporten beskriver livsvilkårene til de utsatte og de som står i risiko for å bli utsatt. I flere tilfeller får de ikke tilgang til de rettigheter de har krav på i henhold til svensk lovgivning og internasjonale konvensjoner. Studien viser også hva en kan få til når alle profesjonelle hjelpere samarbeider godt slik at barn får den beskyttelsen de trenger.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere - Spansk

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales_esp

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

Mental health and gender based violence

Film

RVTS - Nora Sveaass

Organisasjonen Health and Human Rights Info har utarbeidet en manual for arbeid med kvinner som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med katastrofer, krig og konflikt. «Mental health and gender based violence” er en treningsmanual for hjelpere. Den tilbyr nyttige forståelsesperspektiv, gode redskap og sensitive tilnærmingsmåter i møte med kvinner som har vært utsatt for slike alvorlige menneskerettighetsbrudd. Manualen er primært utviklet for hjelpere i områder med lite eller ingen tilgang til spesialiserte helsetjenester. Den kan også brukes i andre settinger, som overfor kvinner som lever i eksil i Norge.

Manualen og tilleggsmateriell er oversatt til ulike språk og finnes på hjemmesiden til Health and Human Rights Info.

 

 

Organer til salgs

Nettside

Organer til salgs

Illegal organhandel er utvilsomt et av de dystreste ansiktene av moderne slaveri. Å høste og selge deler av en menneskekropp er en lukrativ bransje særlig ovenfor sårbare mennesker i krigsherjede områder, innsatte, samt barn og familier på flukt. Mens flere blir kidnappet og utsatt for høsting av sine organer, ser andre seg desperat nødt til å selge sine organer for å finansiere flukten. I denne artikkelen fra For Freedom får du nærmere innsikt rundt markedet, prosessene og organiseringen av illegal organhandel. 

Rohingyafolkets situasjon

Film

RVTS - Rohingya

I denne filmen møter du Shaun Nemorin som jobbet for FN i tre år med Rohingya krisen, både i Myanmar og i Bangladesh. Til en bakgrunn av fotografier, tatt av fotograf Blake Noyes av Rohingya folket i flyktningleirer, gir Nemorin en beskrivelse av denne gruppens vanskelige situasjon. Han drar linjer mellom det historiske og viser til hvordan situasjonen er i dag. I 2017 inneholdt Flyktninghjelpens årlige oversikt over verdens mest neglisjerte fluktkriser landet Myanmar. Listen er basert på tre kriterier: mangel på politisk vilje, mangel på medieoppmerksomhet og mangel på økonomisk støtte. For mer informasjon se:

Fotografen Blake Noyes hjemmeside

Bilder av Rohingya folket av Blake Noyes på instagram

Filmen "Rohingya in Bangladesh: Inside Leda Camp" av Blake Noyes