Du er her

Negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse

Negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse

Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nettside

Konferansenettstedet " Konferansenettstedet "Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse" er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet." er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet.

Rett til å bestemme over eget liv

Nettside

Portalen rettentil.no er et oversiktsverktøy for de som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekte- skap og kjønnslemlestelse." Portalen inneholder definisjoner, fenomenbeskrivelser, artikler, konkrete råd og refleksjonsspørsmål og er utviklet av RVTS Øst.

 

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Nettside

Veileder utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
Målet er å øke kunnskapen og dermed handlingskompetansen og handlingsberedskapen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene.  
Temaområdene er:
•    Vold og overgrep mot barn
•    Personer som utøver vold 
•    Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
•    Vold og overgrep mot voksne og eldre
 

Veiviser om kjønnslemlestelse

PDF

Veiviseren om kjønnslemlestelse (KLL) er laget for deg som gjennom ditt arbeid møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Her får du oversikt over temaet og kunnskap om hva du kan gjøre for å forebygge kjønnslemlestelse og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten

Nettside

Dette er en veileder fra Bufdir til barnevernstjenestene, men den kan med fordel også være kjent for fagpersoner som ikke jobber i barnevernet. Veilederen er et digitalt verktøy med ulike samtaleguider, kartleggingsverktøy, maler og caser.
Det er en revidering av tidligere veileder "Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barnevernstjenestene" fra 2012. 
 

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

 

 

Banaz A Love Story

Film

Dette er en prisvinnende dokumentar hvor vi blir kjent med historien til Banaz og får et lite innblikk i hennes liv og skjebne. En særdeles viktig film som utfordrer oss på mange plan.

Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger.

PDF

Fafo har evaluert bruken av integreringsrådgivere som del av handlingsplaner mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Rapporten gir anbefalinger basert på en rekke intevjuer knyttet til de erfaringene og refleksjonene man har gjort seg.

Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll.

Undervisningsmateriell

"Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et dialogbasert opplegg bestående av tre kortfilmer og en veileder. Formålet er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom RVTS Sør, Frihetsteateret og Likestillingssenteret KUN.