Du er her

Hva er en flyktning?

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Nettside

I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning». Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28a.

Utlendingsloven: www.lovdata.no. Se også FN`s hovedside på nett om flyktningkonvensjonen.

Flyktningkonvensjonen
Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees

Beskyttelse etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

Nettside

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28b.

Utlendingsloven: www.lovdata.no. Se også Regjeringens side på nett om Menneskerettighetskonvensjonen.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

Hva er en flyktning?

Film

FN-sambandet har laget en animasjonsfilm om hvordan man får status som flyktning.

Det er en menneskerett å søke beskyttelse i et annet land. Flyktningers rettigheter står skrevet i FNs flyktningkonvensjon, som gjelder for alle land som har sluttet seg til den.
Definisjon: En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.