Du er her

Utdanning og arbeid

Sjøvegan videregående skole, foredrag om deres modell for opplæring og integrering - Video fra sjumilsstegkonferansen i Troms 2016

Film

Sjøvegan fikk i 1994 landets første spesialtilpassede asylmottak for enslige mindreårige. Salangen kommune hadde et uttalt mål om likeverdig utdanning og opplæring og ønsket at disse ungdommene skulle gå i vanlig norsk skole. I 1995 fikk dermed Sjøvegan videregående skole oppdrag fra kommunen om å organisere undervisning og opplæring for asylsøkere, bosatte flyktninger og innvandrere. Skolen har jobbet målrettet mot likeverdig opplæring, integrering og samordning av tiltak og deres arbeidsmodell refereres ofte til som «Sjøveganmodellen». Skolen mottok Benjaminprisen i 2015. I denne videoen får du blant se foredrag ved Sjøvegan skole om deres modell. Opptaket er fra Sjumilsstegkonferansen for Troms fylke i Tromsø 2017.

Ungdommer forteller om inkludering i skolemiljø – fra Sjøvegan Videregående skole

Film

I denne videoen møter du ungdom fra Sjøvegan Videregående skole. Sjøvegan Videregående skole har arbeidet med integrering av unge asylsøkere og flyktninger, mange av disse enslige mindreårige, siden 1994. Her forteller ungdommene selv om hvordan de opplever måten skolen arbeider med integrering på, og om hva de selv opplever som viktig for å bli inkludert.

Enslige mindreårige flyktninger 2011 -Arbeid, utdanning og inntekt Kjersti Stabell Wiggen. SSB rapport 2014/9

Nettside

Denne rapporten handler om de som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Statistisk sentralbyrå (SSB) analyserer her hvordan det har gått med denne gruppen i årene etter bosetting i Norge. Rapporten fokuserer på arbeid og utdanning.

 

 

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring NOU 2017: 2

PDF

Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer. Til sist presenteres noen overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse.

Flyktninger i Norge, rapport fra Statistisk sentralbyrå

Nettside

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i desember 2015 en rapport om flyktninger i Norge. Her formidles en rekke statistiske opplysninger som antall personer, bosted etter kommuner og hvilke land flyktninger i Norge kommer fra. Sosioøkonomiske variabler som sysselsetting og utdannelse blir også presentert sammenliknet med andre grupper og befolkingen generelt.

PDF icon Flyktninger i Norge artikkel- SSB2015.pdf

Introduksjonsprogram og introduksjonsloven

Nettside

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk, få kjennskap til det norske sammfunn og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Tilbudet er forankret i introduksjonsloven. Det ligger mer informasjon om introduksjonsprogrammet og introduksjonloven på hjemmesiden til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Blant annet gir de informasjon om regler om deltagelse i introduksjonsprogrammet

Vellykket bosetting og integrering gjennom oppfølging, inkludering, utdanning og arbeid for flyktninger og overføringsflyktninger i kommunene.

Film

Disse filmene er lagt ut i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte 2016 og beskriver hvordan kommunene Rælingen, Molde, Frøya og Lillehammer arbeider strukturert og bevisst med flyktningenes ressurser for å inkludere dem i arbeidsmarked og lokalsamfunn. Alle nye bosatte flyktninger og overføringsflyktninger følges tett opp her. Filmene demonstrerer hvordan man med politisk vilje kan jobbe med bosetting på forskjellige måter for å lykkes

Utdanningsdirektoratet - Flyktninger

Nettside

Utdanningsdirektoratet (Udir) har nyttig informasjon og råd på sin hjemmeside om hvordan en kan møte flyktningbarna i barnehage og skole. Under hovedfanen «læring og trivsel», gir de nyttige innspill angående minoritetsspråklige generelt og flyktninger spesielt. Nederst på siden har de spesifikk informasjon om enslige mindreårige asylsøkere, inkludert en håndbok for kommunene.