Du er her

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram og introduksjonsloven

Nettside

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk, få kjennskap til det norske sammfunn og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Tilbudet er forankret i introduksjonsloven. Det ligger mer informasjon om introduksjonsprogrammet og introduksjonloven på hjemmesiden til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Blant annet gir de informasjon om regler om deltagelse i introduksjonsprogrammet