Du er her

Enslige mindreårige

Bofellesskapsfilmene

Film

BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom i alt 9 korte filmer møter vi to tidligere beboere, leder og miljøterapeut. Se også dokumentet Spørsmål til bofellesskapsfilmene - filmene sammen med spørsmålene egner seg godt til bruk på internseminarer og fagmøter. Filmene er laget av RVTS Øst.

PDF iconSpørsmål til bofellesskapsfilmene.pdf

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

PDF

"Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger". Hva vet vi om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger? I denne rapporten sammenfatter NTNU Samfunnsforskning kunnskap fra publikasjoner om enslige mindreårige fra 2007 til 2018. Kunnskapsoppsummeringen omhandler både asylprosessen, bo- og omsorgsløsninger, skoletilbud og helse.

 

 

Å være tro mot

Nettside

Intervju med Torunn Fladstad, sosialantropolog og seniorrådgiver ved RVTS sør. Hun har deltatt i flere forsknings- og fagutviklingsprosjekt med særlig fokus på asylsøkerbarn og enslige mindreårige. Hun argumenterer for at asyl- og flyktningpolitikken i større grad må ha et menneskelig ansikt og ta hensyn til barns behov. Hva som er barns beste må vurderes på selvstendig grunnlag, og ikke kun være et haleheng til vedtak som fattes ut fra voksnes livsverden, eller med referanse til barn og ungdoms midlertidige liv som asylsøkere. Barn har selvstendige rettigheter ifølge Barnekonvensjonen, og de må også ha en stemme. "Det å få fram stemmene til dem som mottar hjelp i vanskelige situasjoner, er viktig i alt arbeid med mennesker. Svarene ligger hos dem som lever livene," sier Fladstad. "Jeg ønsker å være tro mot dem som tar sjansen på å stole på meg og forteller om sine liv", sier Fladstad i intervjuet.

PDF icon Å være tro mot.pdf

A Brick in the Wall

Nettside

Artikkelen av Torunn Fladstad er publisert i "Nordic Work with Traumatised Refugees: Do We Really Care", red Gwynyth Øverland, Eugene Guribye og Birgit Lie (Cambridge Scholars Publishing, 2014). I artikkelen stilles det spørsmål til hva enslige mindreårige flyktninger selv definerer som sine behov. Fokus er både på utfordringer, ressurser og relasjoner, og vi lytter til Mohammed, en av de afghanske guttene som deltok i prosjektet og hans refleksjoner rundt disse tema og hva han mener er viktig for å kunne være en bidragsyter i det noske samfunnet.

Sparka rundt som en ball

PDF

Fra forskningsprosjektet "Bosetting av unge flyktninger fra Afghanistan: Forventninger og innsats". Kvalitativ studie av enslige mindreårige afghanske gutter. Et samarbeid mellom RBUP/HiT v/Ketil Eide, ISF v Hilde Liden og RVTS sør V/Torunn Fladstad. Hovedfokus i forskningsprosjektet er hvordan de unge flyktningene opplever bosetting i en kommune og deres forventninger og drømmer for framtida. Hassan, en av de afghanske guttene som deltok i prosjektet beskriver opplevelser av å bli "sparket rundt som en ball" i bosettingskommunen.

UngKul (Ungdom, kultur og mestring)

Nettside

UngKul er et forskningsprogram ved Folkehelseinstituttet og en” paraply” for flere studier knyttet til spørsmål om betydningen av etnisitet og migrasjon for barn og unges læring, tilpasning og psykiske helse. UngKul ønsker å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.  UngKul følger de samme barna og ungdommene gjennom flere år. På denne måten kan man få kunnskap om faktorer som påvirker utviklingen, enten i positiv eller negativ retning. UngKul samler også informasjon fra foreldrene med særlig fokus på hvilke verdier som er viktige for dem og for måten de oppdrar barna sine på.

På deres hjemmeside kan det lastes ned relevante publikasjoner.

Kommunenes håndtering av enslige mindreårige flyktninger - FoU-prosjekt nr. 164016

PDF

Kommunene skal bosette flere enslige mindreårige enn før og kommunenes økonomiske rammebetingelser er endret. Innholdet og kvaliteten i kommunenes tilbud har stor betydning for å lykkes med integreringen av enslige mindreårige flyktninger, blant annet når det gjelder deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Formålet med FoU-prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kommunene kan benytte for å utvikle gode og virkningsfulle tiltak, og å bidra til å sikre rammebetingelser som støtter opp under dette (Kommunenes sentralforbund 1.des 2016)

Våre nye barn

Nettside

Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Prosjektet etablerte «Familiehjemmodellen» som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. En finner mer informasjon og eksempler på hjemmesiden til SOS-Barnebyer. Der kan en laste ned «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger». En finner også forskningsrapporten "Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enlige mindreårige flyktninger" fra NTNU. Rapporten konkluderer med at etablering av familiehjem for enslige mindreårige er levedyktig og bør være del av tiltaksviften for kommuner som bosetter enslige barn på flukt. Modellen sikrer blant annet at søsken kan få vokse opp sammen.  

 

 

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

PDF

 

I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år. Ungdommene ble spurt om hvilke råd de ville gi til voksne som arbeider med enslige mindreårige. Analyse av intevjuene brakte fram fire overordnede råd: «Vær snill»; «Prøv å innta mitt perspektiv»; «Hjelp meg» og «Gi reglene mening». På bakgrunn av dette drøftes hva rådene kan bety for profesjonelle omsorgsgivere. Formålet med artikkelen er å bidra til at omsorgen blir enda bedre tilpasset barnas behov. Artikkelen er publisert i Norges Barnevern, nr. 1, 2017, vol 94, s.6-21, Universitetsforlaget.