Du er her

Hva innebærer det å få avslag?

RVTS - Hva innebaerer det aa faa avslag

Dersom UDI gir avslag på asylsøknaden, kan beslutningen klages inn til UNE. Dersom de også gir avslag, er vedtaket i utgangspunktet endelig. Dersom det fremkommer nye vesentlige opplysninger i saken, kan asylsøkeren be UNE om å vurdere saken på nytt gjennom å fremme en omgjøringsbegjæring. Asylsøkere som er uenig i vedtak fra UDI og UNE har en prinsipiell mulighet til å prøve sin sak i rettssystemet. Denne muligheten er i realiteten svært begrenset, da de færreste asylsøkere har råd til å betale dette.

Ved endelig avslag kan man velge enten å returnere frivillig med International Organization for Migration (IOM), eller bli uttransportert av politiet (tvungen retur). Dersom man forblir i Norge etter utsendelsesfristen, ansees man som papirløs. Noe som får konsekvenser for de rettighetene man har som samfunnsborger.

I filmen forteller Aamer om frykten for å få avslag på oppholdstillatelsen, og de konsekvensene dette kunne medføre. Både gjennom egne opplevelser og møter med andre mennesker han har møtt.

Bruk undermenyen til venstre for å finne ulike ressurser med utfyllende informasjon.