Du er her

Gangen i asylsaker

Saksgangen i søknad om beskyttelse

Nettside

En rekke forhold knyttet til gangen i asylsaker kan endres av politiske bestemmelser, og vil følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert på hvilke bestemmelser som gjelder. Norges internasjonale forpliktelser og flyktningers rett til beskyttelse står imidlertid fast.

Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra BufDir

PDF

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriale om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Det består av et veiledningshefte og en informasjonsfilm og er ment som et verktøy for de som snakker med barn og ungdom om asylprosessen og hverdagen på omsorgssentret eller i asylmottaket. Informasjonsfilmene er oversatt til ulike språk. Veiledningsheftet kan lastes ned fra hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Informasjonsfilmen  er tilgjengelig på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på youtube. Informasjonsfilmen er tilgjengelig på ulike språk; norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, tamil, somali, pashto, fransk, dari, arabisk.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBC0147D1E823605

Informasjonsfilm for voksne og enslige minndreårige asylsøkere i Norge fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsfilmer for voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene orienterer om hva som skjer når en søker om asyl i Norge, fra selve ankomsten til Norge og fram til oppholdstillatelse eller avslag og retur. Filmene kan sees på norsk på NOAS sin hjemmeside og er tilgjengelig på youtube flere språk.

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

PDF

Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre OM Dublin-prosedyren. Den forklarer blant annet hva Dublin-avtalen går ut på, hvilket land som er ansvarlig for å behandle asylsøknaden, hva som skjer hvis asylsøknaden kommer under Dublin-prosedyren. Brosjyren er oversatt til 14 ulike språk og kan brosjyrene kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

«Barn i asylsaker - Evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn» (NOVA Rapport 1/2014)

PDF

Denne rapporten er en kartlegging og evaluering av hvordan barns situasjon i asylsaker blir belyst i Utlendingsnemndas (UNEs) saksbehandling. Spørsmålet om hvorvidt og på hvilken måte barn blir hørt, inngår også. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet har pågått i perioden 3. april 2013 til 10. januar 2014.