Du er her

Enslige mindreårige

Bawke

Film

Kortfilmen Bawke beskriver eksistensielle dilemmaer som følge av krig og ønsket om å beskytte sine barn. Filmen er laget av filmskaperen Hisham Zaman. Filmen egner seg godt i undervisning, særlig for de som arbeider med enslige mindreårige og som innledning til refleksjoner i en personalgruppe.

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen. Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

PDF

av Marianne Garvik, Veronika Paulsen og Berit Berg. NTNU Samfunnsforskning 2016.

Flyktningsituasjonen er et viktig bakteppe for denne rapporten. Med økte ankomster til Norge, øker også bosettingsbehovet. Fokus i denne rapporten er barnevernets rolle i bosetting av enslige mindreårige flyktninger i norske kommuner.

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

PDF

"Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger". Hva vet vi om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger? I denne rapporten sammenfatter NTNU Samfunnsforskning kunnskap fra publikasjoner om enslige mindreårige fra 2007 til 2018. Kunnskapsoppsummeringen omhandler både asylprosessen, bo- og omsorgsløsninger, skoletilbud og helse.

 

 

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

PDF

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel. Dette notatet er nyttig ikke bare for å sette seg inn i temaet menneskehandel, men i å forstå hva en del av de vi møter av enslige mindreårige har vært utsatt for.

PDF icon Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Enslige mindreårige: Mottakssystemet i Norge

Film

Her forteller Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, om hvordan mottakssystemet i Norge er for enslige mindreårige. Hun forteller både om bakgrunnen til mange enslige mindreårige, og om hva som faktisk møter dem når de møter det norske mottakssystemet. Hun kommer blant annet inn på boforhold og rettigheter. Filmen er laget av RVTS Midt.

Levekår for barn i asylmottak

Film

Hvordan er egentlig levekårene for barn i asylmottak i Norge i dag? Berit Berg, professor i sosialt arbeid ved NTNU, belyser dette temaet i denne filmen. Hun forteller om resultatene fra en levekårsundersøkelse NTNU Samfnnsforskning gjennomførte i 2015 om barn som bor på asylmottak. Filmen er laget av RVTS Midt.

Levekår for barn i asylsøkerfasen

PDF

Levekårsundersøkelsen ble gjennomført i perioden 2013-2015. Rapporten beskriver barns egne stemmer om hvordan de opplever situasjonen på mottak og omsorgssenter. Hvilke bekymringer har de og hva gjør dem glad? Hva skal til for at barn og unge som befinner seg i en sårbar situasjon opplever trygghet og føler tillit til dem rundt seg? Dette er spørsmål som blir diskutert i rapporten.

EM: Rahmat en overlever

PDF

I dette intervjuet beskriver Rahmat sin opplevelse av asylprosessen, og om det å bo i bolig for enslige mindreårige. Rahmat sier også noe om hvordan han tenker de som jobber i mottak bør være i møtet med enslige mindreårige. Skriftlig intervju ved RVTS Sør.

Ung blikk

PDF

RVTS Sør har i forbindelse med et samarbeid med statlig mottak for enslig mindreårige asylsøkere i Lillesand, ønsket å få frem ungdommenes stemmer gjennom deres blikk på livet. I dette heftet har RVTS Sør samlet bilder ungdommene selv har tatt, tanker de har om livet og hvordan de opplever situasjonen i Norge. Gjennom intervju med de ansatte, har de beskrevet god praksis, hvordan de voksne må være og hva de må gjøre for å sikre at flyktninger får den omsorgen og oppfølgingen som de så sårt har behov for.

Redd Barna

Nettside

Redd barnas hjemmeside har nyttig informasjon om barn på flukt, og om de barna som har kommet til Norge som asylsøkere.

Kurs i omsorgsarbeid for ansatte i mottak

Nettside

Undervisningsfilmer fra kurs i omsorgsarbeid Filmene er forelesinger for ansatte i asylmottak for enslige mindreårige. Målet er å gi mottaksansatte en felles grunnforståelse for hva god omsorg innebærer, og hvordan omsorgen overfor enslige mindreårige i asylmottak skal utøves med utgangspunkt i UDIs rundskriv og rammer for mottaksdrift.

Alene og skeiv

PDF

Likestillingssenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt. De har skrevet rapporten om livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenter og mottak på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige

PDF

I henhold til norsk lov og internasjonale konvensjoner er norske myndigheter ansvarlige for at alle barn og ungdommer som oppholder seg i Norge er i en forsvarlig omsorgssituasjon. I Fafo-rapporten «Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige», har en undersøkt hvordan omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år utøves på mottak i Norge i dag. Den setter fokus på ivaretagelse av grunnleggende behov som omsorg, mat, søvn, trygghet, sosial relasjoner og selvrealisering. Videre blir ungdommenes omsorgsbehov sett i lys av nyere hjerneforskning.

 

 

Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge

PDF

NTNU Samfunnsforskning publiserte 2018 rapporten «Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge». Studien fokuserte på sammenhengen mellom enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse og omsorgsbehov, mestring, konsekvenser av opplevd rettsikkerhet og informasjonsarbeid i norske mottak. Det var et særlig fokus på enslige mindreårige med avslag/midlertidige tillatelser. Rapporten får fram kompleksitet, variasjon og detaljnivå knyttet til enslige mindreårige asylsøkeres informasjonsbehov og viser hvordan dette særlig er knyttet til aktuell oppholdsstats og framtidsforventninger. 

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children

PDF

FN’s komite for barns rettigheter fremhever at alle barn først og fremst er barn. Uavhengig av migrasjons eller asylstatus, har de derfor fulle rettigheter i henhold til FN’s Barnekonvensjon. UNICEF sitt forskningskontor har undersøkt hvordan de Nordiske landene responderte på barn som søkte asyl siden 2015. Resultatene er publisert I rapporten “Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. UNICEF viser både til eksempler på god praksis og til mangler, og gir konkrete anbefalinger for bedre beskyttelse og integrering av asylsøkerbarna.   

Vær snill – Råd fra enslige mindreårige

PDF

 

I artikkelen «Vær snill! Råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere» intervjuet psykologene Bjørgo Skårdalsmo og Harnischfeger sekstiseks flyktningbarn som kom alene til Norge før de fylte 15 år. Ungdommene ble spurt om hvilke råd de ville gi til voksne som arbeider med enslige mindreårige. Analyse av intevjuene brakte fram fire overordnede råd: «Vær snill»; «Prøv å innta mitt perspektiv»; «Hjelp meg» og «Gi reglene mening». På bakgrunn av dette drøftes hva rådene kan bety for profesjonelle omsorgsgivere. Formålet med artikkelen er å bidra til at omsorgen blir enda bedre tilpasset barnas behov. Artikkelen er publisert i Norges Barnevern, nr. 1, 2017, vol 94, s.6-21, Universitetsforlaget.