Du er her

Barn og familier

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen. Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

PDF

Rapporten sammenfatter funnene fra prosjektet Asylsøkende barn – er det mitt ansvar? som NTNU Samfunnsforskning har gjennomført på oppdrag fra og i samarbeid med Redd Barna. Formålet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller alene (enslige mindreårige). Fokuset er på barnevernansattes ansvarsforståelse i saker som omhandler barn som søker asyl i Norge, og det blir  sett nærmere på hvordan ansatte forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak. (NTNU SAMFUNNSFORSKNING Mangfold og inkludering 2015)

En alvorlig stor melding - barn som er asylsøkere forteller

PDF

Her finner du Den alvorlig store meldingen fra barn som søker asyl i Norge. Meldingen er en del av Redd Barnas kampanje Først og fremst barn som har som mål å øke forståelsen for barn som søker asyl i Norge. I debatter om asylpolitikk og innvandring blir barna ofte usynlige og gjort om til tall. Redd Barna vil vise hvem barna bak tallene er og sier i sitt forord til meldingen at de "vil bringe deres stemmer, tanker og meninger fram». (En alvorlig stor melding (2012 - 2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge - Redd barna)

Livet på mottak.

Film

Film laget av RVTS Vest. I filmen intervjues et par fra Afghanistan om hvordan de opplever tilværelsen på mottak. Varighet ca 5 min.

Redd Barna

Nettside

Redd barnas hjemmeside har nyttig informasjon om barn på flukt, og om de barna som har kommet til Norge som asylsøkere.

Levekår for barn i asylsøkerfasen

PDF

v/ Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.), NTNU Samfunnsforskning 2015.

Levekårsundersøkelsen ble gjennomført i perioden 2013-2015. Rapporten beskriver barns egne stemmer om hvordan de opplever situasjonen på mottak og omsorgssenter. Hvilke bekymringer har de og hva gjør dem glad? Hva skal til for at barn og unge som befinner seg i en sårbar situasjon opplever trygghet og føler tillit til dem rundt seg? Dette er spørsmål som blir diskutert i rapporten.

Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak

PDF

Redd barna publiserte rapporten «Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak» av M.C. Bjune i 2017. Her belyses utfordringer knyttet til hvordan barn beskyttes mot vold og seksuelle overgrep mens de bor på asylmottak. Rapporten løfter fram hva som må gjøres på asylmottakene for å forebygge, avdekke, og håndtere vold og overgrep.

 

 

Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children

PDF

FN’s komite for barns rettigheter fremhever at alle barn først og fremst er barn. Uavhengig av migrasjons eller asylstatus, har de derfor fulle rettigheter i henhold til FN’s Barnekonvensjon. UNICEF sitt forskningskontor har undersøkt hvordan de Nordiske landene responderte på barn som søkte asyl siden 2015. Resultatene er publisert I rapporten “Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children”. UNICEF viser både til eksempler på god praksis og til mangler, og gir konkrete anbefalinger for bedre beskyttelse og integrering av asylsøkerbarna.