Du er her

Livet på asylmottak

I velferdsstatens venterom

PDF

NOU 2011:10 er en utredning om mottakstilbudet for asylsøkere. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til organisering av mottaksapparatet for asylsøkere, samt forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet. I rapporten finnes anbefalinger om hva slags hensyn mottaksapparatet kan ta for å møte behovet for struktur og drift samtidig som man ivaretar fleksibilitet og mulighet for å møte den individuelle beboers behov.

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter for 2016, 2017, 2018 og 2019. Nettsiden oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge de aktuelle årene. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet, og beskriver utfordringer i Norges behandling av asylsaker fra enkeltland. Rapporten for 2019 har følgende hovedoverskrifter:

 • Statistikk på asylfeltet 2019
 • Stengte grenser
 • Rettssikkerhet
 • Statsløse 
 • Familiesplittelse 
 • Opphør av flyktningstatus
 • Barn alene på flukt
 • Kvoteflyktninger  og relokalisering 
 • Integrering
 • Retur
 • Landprofiler

 

 

Bokvalitet på norske asylmottak (SINTEF akademisk forlag 2015)

PDF

Rapporten er en delleveranse i et forskningsprosjekt med mål om å dokumentere og identifisere hvordan bokvalitet i asylmottak påvirker asylsøkere. Undersøkelsen gir mange eksempler på sammenhenger mellom de fysiske omgivelsene, og asylsøkeres livskvalitet og forhold til lokalsamfunnet. Casestudiene viser at mange mottak og boenheter har tilfredsstillende kvalitet, men at det også er flere eksempler på asylmottak i bygninger som mangler vesentlige bokvaliteter, og noen bygninger som ikke bør brukes til å bo i. Studiene demonstrerer også hvordan bolig og omgivelser kan brukes aktivt for å bidra til at målene for mottakstjenesten oppfylles; å styrke asylsøkeren for integrering eller retur, samt å sikre verdighet og funksjonsevne.

Da verden kom til Finnsnes - fra Heimly asylmottak og lokalmiljøet rundt mottaket

Film

Filmen viser en episode fra NRKs program Migrapolis som ble vist på TV 25. januar 2012. Episoden beskriver hvordan lokalsamfunnet på Finnsnes har tatt imot beboerne på Heimly asylmottak som ble opprettet i 2002. I programmet intervjues både beboere, naboer og skeptikere. (I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10.)

Endless journey

PDF

Dette diktet er skrevet av den etiopiske flyktningen Leoul Mekonen mens han bodde på asylmottak i Narvik, og oppsummerte opplevelsen av å være en asylsøker og fremmed på denne måten. Leoul Mekonen er i dag Studieleder ved Regionsenter for Barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør.