Du er her

Oppholdsstatus

Beskyttelse etter FN’s flyktningkonvensjon

Nettside

I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning». Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28a.

Utlendingsloven: www.lovdata.no. Se også FN`s hovedside på nett om flyktningkonvensjonen.

Flyktningkonvensjonen
Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees

Oppholdsstatus

Nettside

En asylsøker er en person som har kommet til Norge på egenhånd og søker om beskyttelse. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkere oppholder seg lovlig i Norge mens asylsøknaden behandles. Svært mange asylsøkere får permanent oppholdstillatelse fordi de etter Flyktningkonvensjonen eller Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har rett på beskyttelse. Andre kan få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge.

Beskyttelse etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

Nettside

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Denne retten er også nedfelt i Norsk Utlendingslov, LOV-1988-06-64, kap.4, § 28b.

Utlendingsloven: www.lovdata.no. Se også FN`s hovedside på nett om flyktningkonvensjonen.

Informasjon om ulike oppholdsstatuser fra UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet, UDI, gir informasjon om ulike oppholdsstatuser en kan ha som flytning og asylsøker. Sentrale oppholdsstatuser er asylsøker, beskyttelse, overføringsflyktning, opphold på humanitært grunnlag, status i henhold til Dublin-avtalen, midligtidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap. Definisjoner på disse kan søkes under ”ord og begreper”. Det redegjøres også om ulike oppholdsstatuser under informasjonen til de som skal søke, har søkt, eller har fått svar på sin søknad.

Kort informasjon om asylfeltet fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, forklarer sentrale ord og uttrykk innen asylfeltet på sin hjemmeside under ord og uttrykk. Her finner en også informasjon om de mest sentrale oppholdsstatusene: Asylsøker, Asyl/Beskyttelse, Opphold på humanitært grunnla, status i henhold til Dublin-avtalen, Kvoteflyktning/overføringsflyktning, papirløse.

Dublin-avtalen

Nettside

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Lichtenstein og Norge (Dublin-land) (www.noas.no). Avtalen klargjør hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker får behandlet søknaden sin i kun et Dublin-land. Hovedregelen er at søknaden behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Hvis en asylsøker søker beskyttelse i et annet Dublin-land, kan hun/han sendes tilbake til det landet som har ansvar for å behandle søknaden. Norge har imidlertid mulighet til å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse selv om søkeren først har vært i et annet Dublin-land. Det finnes retningslinjer for når dette skal skje. Utlendingsdirektoratet, UDI, og Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, har informasjon om Dublin-samarbeidet på sine hjemmesider.