Du er her

Mottakssystemet

Omsorgssentre for Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Nettside


Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal g is et botilbud på et omsorgssenter. Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Du finner mer informasjon om dette på Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sin hjemmeside www.bufdir.no

I velferdsstatens venterom

PDF

NOU 2011:10 er en utredning om mottakstilbudet for asylsøkere. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til organisering av mottaksapparatet for asylsøkere, samt forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet. I rapporten finnes anbefalinger om hva slags hensyn mottaksapparatet kan ta for å møte behovet for struktur og drift samtidig som man ivaretar fleksibilitet og mulighet for å møte den individuelle beboers behov.