Du er her

Mottakssystemet

Asylmottak

Nettside

Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet. På sin hjemmeside gir Utlendingsdirektoratet / UDI informasjon til de som jobber i mottak, bor eller ønsker å bo i et asylmottak, jobber i en kommune, er nabo til et asylmottak, driver eller ønsker å drive et asylmottak. De gir også en oversikt over ulike typer asylmottak, eksisterende asylmottak og adresser til disse. 

Omsorgssentre for Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Nettside


Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal g is et botilbud på et omsorgssenter. Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Du finner mer informasjon om dette på Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sin hjemmeside www.bufdir.no