Du er her

Ankomst som asylsøker

Registrering hos Politiets utlendingsenhet

Nettside

Asylsøkere kommer til Norge på egenhånd og søker om asyl ved en norsk grense eller i Norge. Det er politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for å registrere asylsøkere. De foretar det første intervjuet av de som søker asyl, tar foto og fingeravtrykk. Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år har rett til en representant og advokat. På politiets hjemmeside finner en mer detaljert informasjon av hva som skjer når en søker asyl i Norge.

Hva skjer når du søker asyl I Norge?

Nettside

Etter at en asylsøker er registrert hos politiets utlendingsenhet (PU) sendes asylsøkeren til et ankomstmottak, og senere videre til et transittmottak eller et ordinært mottak. Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får tilbud om å bo på omsorgssenter i regi av Bufetat mens asylsøknaden behandles. UDI intervjuer asylsøkere om årsaken til at de søker beskyttelse. Enslige mindreårige asylsøkere under 18 år har rett til en representant og advokat. Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, og Utlendingsdirektoratet, UDI, informerer asylsøkere på sine hjemmesider, om hva som skjer når en søker asyl i Norge.

www.noas.no/tema-asylprosessen-i-norge/

Flukt (2017) – Episode 3

Film

Møte med flyktninger kan bringe fram det beste og det verste i mennesker. I tredje episode av Flukt setter Leo Ajkic fokus på fremmedfrykt og innvandringsmotstand. Han møter innvandringsmotstandere i Libanon, Østerrike, Hellas og Norge, og mennesker som ønsker flyktningene velkommen. Han utforsker deres ulike meninger. Gjennom dette forsøker han å belyse noen av de bakenforliggende mekanismene for fremmedfrykt, innvandringsmotstand og konflikter mellom grupper. Og noe av det som gjør det mulig for mennesker med ulik bakgrunn å leve sammen.

*Episodene i denne serien er plassert under ulike deler av «Flyktningers reise» i portalen. Ønsker du å se serien samlet i sin helhet, kan du følge linken til episoden til NRK sin nettsider.