Du er her

Flyktningers reise

Hvorfor flykter mennesker?

RVTS - Hvorfor flykter mennesker

Det finnes ulike grunner til hvorfor mennesker flykter. I følge FN’s Flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som har en «velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning».

I Norge anerkjennes en utlending også som flyktning dersom personen «står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur, annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet» i henhold til Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

I filmen hører vi Aamer fortelle om hvorfor han måtte flykte fra tilværelsen sin i Syria.

Hva kan skje under flukten?

RVTS - Hva kan skje under flukten

For de som søker beskyttelse ved å krysse en internasjonal landegrense, vet vi at selve flukten kan være svært forskjellig og av ulik varighet. Flukten kan også innebære stor fare og risikofylte situasjoner. Enslige mindreårige er spesielt utsatte i en fluktsituasjon.

I filmen forteller Aamer om sin flukt fra borgerkrigen i Syria, via Egypt og over til Italia via båt.

Hva skjer ved ankomsten til Norge?

RVTS - Hva skjer ved ankomsten til Norge

Flyktninger kan komme til Norge enten som asylsøkere eller som overføringsflyktninger, også kalt FN-flyktninger eller kvoteflyktninger.

Asylsøkere kommer til Norge på egenhånd og søker om asyl ved en norsk grense eller i Norge. Det er politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for å registrere asylsøkere. Etter at en asylsøker er registrert hos politiets utlendingsenhet (PU) sendes asylsøkeren til et ankomstmottak, og senere videre til et transittmottak eller et ordinært mottak.

Overføringsflyktninger er allerede innvilget flyktningstatus av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) før de kommer til Norge. De bosettes direkte i en kommune ved ankomst.

I filmen forteller Aamer om sin ankomst og møte med det norske mottaksapparatet.

Hvordan er tilværelsen som asylsøker?

RVTS - Hvordan er tilvaerelsen som aslysoker

UDI definerer en asylsøker som «en person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort».

Livet som asylsøker kan være preget av usikkerhet og stress, ettersom man går og venter på om man får oppholdstillatelse eller avslag. Søknadsprosessen kan ta alt fra noen uker til over ett år.

I filmen forteller Aamer om hvordan han måtte forlate alt man har og eier, og starte livet på nytt. Ikke bare én gang, men flere.

Hva innebærer det å få avslag?

RVTS - Hva innebaerer det aa faa avslag

Dersom UDI gir avslag på asylsøknaden, kan beslutningen klages inn til UNE. Dersom de også gir avslag, er vedtaket i utgangspunktet endelig. Dersom det fremkommer nye vesentlige opplysninger i saken, kan asylsøkeren be UNE om å vurdere saken på nytt gjennom å fremme en omgjøringsbegjæring. Asylsøkere som er uenig i vedtak fra UDI og UNE har en prinsipiell mulighet til å prøve sin sak i rettssystemet. Denne muligheten er i realiteten svært begrenset, da de færreste asylsøkere har råd til å betale dette.

Ved endelig avslag kan man velge enten å returnere frivillig med International Organization for Migration (IOM), eller bli uttransportert av politiet (tvungen retur). Dersom man forblir i Norge etter utsendelsesfristen, ansees man som papirløs. Noe som får konsekvenser for de rettighetene man har som samfunnsborger.

I filmen forteller Aamer om frykten for å få avslag på oppholdstillatelsen, og de konsekvensene dette kunne medføre. Både gjennom egne opplevelser og møter med andre mennesker han har møtt.

Hvordan er tilværelsen som bosatt?

RVTS - Hvordan er tilvaerelsen som bosatt

Flyktninger som er innvilget oppholdstillatelse bosettes i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

I filmen forteller Aamer om hvordan han prøver å integrere seg i det norske samfunnet ved å skaffe seg venner, lære seg norsk, studere og delta på kulturelle arrangementer.