Du er her

Overordna perspektiv

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Film

RVTS - Nora Sveaass - Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn. De har en forpliktelse til å straffeforfølge overgriperne og tilby de utsatte kompensasjon og hjelp. Seksuelle overgrep blir ofte systematisk brukt i krig og konflikt. Slike overgrep er krigshandlinger, menneskerettighetsbrudd og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Her redegjør Nora Sveaass om dette.


Film med undertekster på lulesamisk:


Film med undertekster på sørsamisk:


Les mer:

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS 1022.

PDF

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Film

Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune er et tverrfaglig team som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Teamet består av psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, leger, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærer. De har fokus på tverrfaglig samarbeid, fagutvikling og god kvalitet på tjenestene. Flyktningehelseteamet i Trondheim er unikt på landsbasis med sin brede faglige sammensetning og helhetlige oppfølging. I denne filmen møter du alle fagpersonene og får et innblikk i deres arbeid

Menneskerettighetsbasert praksis

Nettside

I denne artikkelen tematiserer Odd Harald Røkenes, Haldis Hjort og Nora Sveaass hvordan menneskerettighetene har betydning for norske helsearbeideres hverdag. De peker på endel etiske dilemma som helsearbeidere møter når konsekvensene av myndighetenes politikk ikke er i tråd med faglig kunnskap. Artikkelen fokuserer spesielt på psykologer, men er relevant også for andre helsearbeidere, særlig innen psykisk helsevern.

Med menneskerettigheter som drivkraft. Intervju m/ Birgit Nanki Johanne Lie i Tidsskriftet Den Norske Legeforening Nr. 3, 5. februar 2004.

Nettside

Den enkelte lege kan ikke endre norsk flyktningpolitikk, men kan være en premissleverandør til at politikken kan endres. Leger må lage torturutredninger som er så saklige, balanserte og velfunderte at Utlendingsdirektoratet ikke kan ignorere dem, intervju med Birgit Lie, Tidskriftet den norske legeforening

Legeforeningens 10-punktsprogram for en bedre helsetjeneste for ikke-vestlige innvandrere

PDF

Likeverdig helsetjeneste - Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Legeforeningen retter med denne rapporten oppmerksomheten mot en gruppe som trenger å bli bedre ivaretatt i helsetjenesten. Rapporten kommer med en rekke forslag til tiltak.

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere - Spansk

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales_esp

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Undervisningsmateriell

Boka «Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid» av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass, tar sikte på å vise hvordan menneskerettighetene kan brukes som verktøy i hverdagen. Den gir innledningsvis en oversikt over sentrale menneskerettigheter i konvensjoner, norsk og internasjonal lovgivning og yrkesetiske prinsipper. Deretter belyses menneskerettighetenes betydning i relevante tema helse og sosialpersonell arbeider med i sin hverdag. Disse er diskriminering, vold og seksuelle overgrep, barnevern, psykisk helsevern, flukt og asyl og menneskehandel.