Du er her

Grupper

I eksil fra kroppen

Film

Tilbake til Livet 2

Stabilisering og stressforebyggende tiltak for flyktninger.

Mennesker som blir utsatt for fysisk og/eller psykisk vold blir drevet I eksil fra kroppen.

Denne filmen beskriver samspillet mellom kropp og smerte, og viser hvordan en gruppe bosniske krigsflyktninger fikk hjelp til å finne veien “hjem” gjennom et fysisk treningsprogram.

Tilbake til livet. Film av Melinda Meyer

Film

  •  

Denne filmen følger 4 bosniske familier over en periode på 5 år fra ankomst til Norge som krigs flyktninger til tilbakereisen til Bosnia. Filmen forteller deres historier og viser hvordan de prøvde å bygge opp identiteten etter at de hadde mistet alt de eide og flere familiemedlemmer.

Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy

PDF

"Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy" er Melinda Ashley Meyer DeMotts doktorgradsavhandling. Temaet for avhandlingen er forskningsarbeid og psykososiale tiltak gjennomført med tjueto bosniske flyktninger over en periode på tretten år. I perioden 1993 til 2006 fulgte Meyer DeMott fire bosniske familier gjennom intervjuer og videodokumentasjon. Fokus for studien er flyktningenes egne fortellinger om de ulike overgangene og intervensjonene de tok del i som krigsflyktninger, og hva som påvirket deres beslutning om å vende tilbake til Bosnia Hercegovina.

"Exit": Film av Sølve Skagen og Melinda Ashley DeMott

Film

EXIT English

EXIT er en tidlig forebyggende gruppeintervensjon utviklet v/ Norsk Institutt for kunst og uttrykksterapi (NIKUT) I 2010 deltok 204 enslige mindreårige gutter på Hvalstad transittmottak i EXIT grupper. De kom fra Afghanistan og Somalia. Tre år senere ble 8 tilfeldig utvalgte av disse guttene samlet for å gå gjennom gruppeintervensjonen på nytt. Noen av dem hadde ikke sett hverandre i løpet av de tre årene som var gått, andre hadde aldri møtt hverandre tidligere. Hvordan fungerte de som gruppe? Filmen viser historien.

"Jenter som stråler"

PDF

”Jenter som stråler” er en rapport om et vellykket grasrottiltak blant minoritetsjenter på Sørlandet. Det er en rapport som viser at forebygging nytter – særlig når det løftes i flokk. I prosjektet har en rekke ulike instanser, både offentlige og private, samarbeidet om tiltak som kan virke forebyggende og integrerende for jentene, samtidig som arbeidet har bidratt til kompetanseheving innenfor fagmiljøene.

Yogagruppe for flyktningkvinner

PDF

Yogagrupper for flyktningkvinner har vært et tilbud siden 2015 og er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Midt og Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune. Tilbudet er ment som hjelp til forebygging av helseplager gjennom bedring av kontakt med kroppen, øke mestring av fysiske smerter, og øke opplevelsen av livskvalitet og glede ved å kjenne kroppen som en ressurs og et sted å føle seg trygg. Yoga kan gi en opplevelse av bedre pust og bevegelighet, bedre balanse, styrking av muskler og ledd, og en mer helthetlig opplevelsen av kroppen.

Traumesensitiv yoga har sin bakgrunn i nevrofysiology, traumeteori, tilknytningsteori (David Emerson, 2015) Fokuset er å skape trygghet, stabilisering og å ta kroppen tilbake etter å ha opplevd store belastninger, ofte også mot kroppen. Traumesensitiv yoga brukes i dag overfor ulike grupper, bl.a. til personer utsatt for overgrep i barndom og oppvekst, relasjonstraumer, krigsveteraner, kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, voldtatte kvinner, ungdom i utsatte miljø, innsatte i fengsel.

The fruit of the tree of life

PDF


"Tree og Life" (Livets Tre) bygger på ideer fra narrativ praksis og narrativ tenkning. Helen Kolb ved Universitetet i Agder har gjort en evaluering av "Tree of Life" som verktøy for psykososial støtte for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Male- og samtalegrupper for barn, unge og enslige mindreårige som har opplevd krig og flukt.

Nettside

I denne artikkelen av RVTS Øst beskriver Grethe Savosnick erfaringer med  å drive forebyggende male- og samtalegrupper for barn som har opplevd krig og flukt, og forebyggende male- og samtalegruppe for enslige mindreårige. Metodikken bygger på arbeidet til Kjerstin Almqvist, Gøteborg. Nederst i artikkelen ligger det lenker til to manualer for å drive slike grupper, der den ene er spesifikt rettet mot grupper med Enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Styrking av flyktningers psykiske helse - Gruppetilbud på kommunalt nivå

PDF

Hvordan skal man gå fram dersom man ønsker å gi et gruppetilbud til flyktninger som sliter psykisk? Hvordan kan man legge opp tilbudet? Hvordan rekrutterer man til en gruppe som kanskje i utgangspunktet er skeptisk til å gå i behandling eller har prøvd det, uten en opplevelse av at det hjalp? Hva er viktig å tenke på hvis man må bruke tolk i en slik sammenheng? Disse og andre problemstillinger blir belyst i denne artikkelen som beskriver gjennomføringen av et kurstilbud for bosniske menn med flyktningbakgrunn i et samarbeid mellom Psykisk helse i Grorud bydel og RVTS Øst.

Jeg glemmer å være trist

PDF

Lek og uttrykk er lystbetont, og man skaper roller og historier som oppleves som meningsfulle. Gjennom leken kan den enkelte komme i kontakt med temaer og følelser med noe avstand, noe som kan gi trygghet til å «lufte» det som ellers blir holdt godt forseglet for andre. I denne rapporten har Berit Berg evaluert to gruppebehandlingsprosjekt for asylsøkerbarn som har hatt som formål å bidra til sunn utvikling, gi økt livslyst og glede, og styrke motstandskraften. Gruppene har benyttet seg av dramaterapi som metode og bygger på resiliens-teori.

Mental health and gender based violence

Film

RVTS - Nora Sveaass

Organisasjonen Health and Human Rights Info har utarbeidet en manual for arbeid med kvinner som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep i forbindelse med katastrofer, krig og konflikt. «Mental health and gender based violence” er en treningsmanual for hjelpere. Den tilbyr nyttige forståelsesperspektiv, gode redskap og sensitive tilnærmingsmåter i møte med kvinner som har vært utsatt for slike alvorlige menneskerettighetsbrudd. Manualen er primært utviklet for hjelpere i områder med lite eller ingen tilgang til spesialiserte helsetjenester. Den kan også brukes i andre settinger, som overfor kvinner som lever i eksil i Norge.

Manualen og tilleggsmateriell er oversatt til ulike språk og finnes på hjemmesiden til Health and Human Rights Info.

 

 

Mestring i mottak og kommuner

PDF

Nasjonalt folkehelseinstitutt publiserte 2018 forskningsrapporten: «Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques (TRT)i asylmottak og bosettingskommuner i Norge». TRT er et lavterskel, manualbasert gruppetiltak for asyl- og flyktning barn og unge, utviklet av Children and War Foundation. Det følger prinsippene til traumefokusert kognitiv atferdsterapi og tar sikte på å lære barn og unge metoder og teknikker for å dempe traumatiske reaksjoner. Manualen er utviklet for å imøtekomme behovene der det er begrensede ressurser og et stort antall barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Resultatene fra studien viste at TRT kan være et effektivt lavterskeltilbud til denne målgruppen. Videre viste den å bidra til økt relevant kompetanse blant omsorgspersoner og helsepersonell.