Du er her

Foreldreveiledning

Guide og App for flyktningforeldre – og e-læringskurs for hjelperne

PDF

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero Norge AS har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en App til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og App’en skal hjelpe foreldre til å støtte sine barn best mulig i en tid preget av stor usikkerhet. Verktøyene kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. De er et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. Foreldreguiden av Atle Dyregrov og Magne Raundalen er oversatt til ulike språk: dansk, engelsk, arabisk, russisk, kurdisk-sorani, somali, tigrinja, farsi.

Det er også utviklet et e-læringskurs i tre moduler for de som arbeider med flyktningforeldre. Målet med kurset er å gjøre dem bedre rustet til å formidle foreldreguiden. Via e-læringsprogrammet får en mulighet til å laste ned undervisningsmateriell om foreldreguiden.

Dansk Rødekors gir tilgang til guide, appen og e-læringsprogrammet

Hero gir informasjon om hvordan laste ned App’en

Undervisningshefte om oppdragervold for ICDP-veiledere

PDF

På bakgrunn av et voldsforebyggende prosjekt i Oslo i 2012 utviklet Astri Johnsen og Asbjørn Solevåg dette undervisningsheftet for Bufdir. Målgruppen er sertifiserte ICDP-veiledere som ønsker å jobbe med foreldregrupper for å fremme empati og redusere eventuell vold. Det forutsettes at veilederne som skal bruke heftet kjenner til både ICDP- håndboken for basisprogrammet og for minoritetsprogrammet. 

8 tema for godt samspill - ICDP

PDF

ICDP er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere. Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med foreldreveiledningsprogrammet "8 tema for godt samspill". Heftet er utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og finnes på flere språk: norsk, engelsk, fransk, somali, urdu, polsk, tigrinja og russisk.

Det finnes også ytterligere materiell som kan bestilles eller lastes ned.

Forståelse gjennom dialog -Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune

Nettside

Gry Mette D. Hauge og Berit Berg ved NTNU Samfunnsforskning evaluerte i 2016 arbeidet med dialoggrupper for foreldre i regi av Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) i Trondheim kommune. Deltakerne i gruppene var foreldre som deltok på introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune. Målet med gruppene har vært å drive forebyggende arbeid med særlig fokus på godt foreldrearbeid og samhandling mellom barn og foreldre.

PDF iconForståelse gjennom dialog web.pdf

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Nettside

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer. Veilederen inneholder informasjon om tema det kan være nyttig at foreldre drøfter med andre foreldre, og forslag til hvordan voksne kan snakke med barn og ungdom om deres identitet. I tillegg til at veilederen kan lastes ned så kan den bestilles fra Voksne for Barn www.vfb.no. Selv om hovedmålgruppen er foreldre er den er også aktuell å bruke for fagfolk som arbeider med foreldre, familier og unge. Den finnes på følgende språk: norsk, engelsk, urdu, somali, polskarabisk, farsi, tigrinja, litauisk, russisk. Veilederen er utviklet av organisasjonen Voksne for Barn med bidrag fra FLEXid, RVTS Vest og SaLTo og er finansiert av Politidirektoratets Tilskudd til kriminalitetsforebyggende arbeid.

 

Mellom bekymring og tvang

PDF

Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte. Målet er å bidra til  større nyansering og mer presise tiltak i arbeidet med minoritetsfamilier hvor det foreligger påstand om vold. Temaene som blir belyst er blant annet nyansering av vold, kommunikasjon og dialog, håndtering av egne rekasjoner og aktuelle tiltak. Innholdet er tilrettelagt både for selvstudium, og som fagutvikling i team. Selv om hovedmålgruppen er barnevernsansatte kan også andre hjelpere som jobber med minoritetsfamilier ha nytte av innholdet.

«Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapsstatus». Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning 2014.

PDF

Fokus på norske erfaringer har vært utgangspunktet for utarbeidingen av denne kunnskapsstatusen. Barnevern må forstås kontekstuelt, og da blir barnevernets rolle i en norsk samfunnsmessig kontekst en viktig ramme for forståelsen av innvandreres møter med barnevernet. Materialet som presenteres er derfor i første rekke basert på norsk forskning og norske erfaringer. I tillegg er det inkludert noen sentrale arbeider fra andre nordiske land og fra internasjonal forskning. Samlet sett inneholder oversikten derfor både artikler, rapporter, evalueringer, utredninger, doktoravhandlinger, masteroppgaver, bøker og bokkapitler.

Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger

PDF

Mange enslige mindreårige flyktninger bor i fosterhjem i Norge. «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger», utarbeidet av Magne Raumdalen og Willy Tore Mørch, kan gi fosterforeldre hjelp i deres omsorgsfunksjon. Den kan også brukes av andre som jobber med omsorgsarbeid overfor enslige mindreårige. Veilederen ble utviklet for prosjektet «Våre nye barn». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken som ble etablert i forbindelse med at mange enslige mindreårige flyktninger kom til Norge i 2015.