Du er her

Forebyggende arbeid

Kom Nærmere - Kulturaktiviteter for ungdom

Nettside

"Kom Nærmere" er et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet. Prosjektet er en langsiktig satsing for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsingen er tilrettelegging av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet. Fokus er rettet mot en målgruppe som i mange sammenhenger faller utenfor sosiale nettverk andre tar for gitt.
RVTS Vest har intervjuet Viggo Krüger om prosjektet.

Minoritetsråd. Fra unge i barnevernet til myndighetene og barnevernet

PDF

Forandringsfabrikken inviterte unge som får hjelp av barnevernet til å gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Rådene har de samlet i dette heftet. Selv om rådene er beregnet på barnevernet, vil de være spesielt aktuelle for fosterforeldre og ansatte i ulike botilbud, men også for yrkesgrupper som lærere, rådgivere, helsepersonell, støttekontakter, ansatte på familievernkontor og politi.

Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere

Nettside

Viktig om omfattende rapport fra Marianne Jakobsen, Nora Sveaass, Lars Erik Eide Johansen og Elin Skogøy om psykisk helse i mottak. Rapporten er utgitt som del av Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten gir anbefalinger og beskriver utfordringer knyttet til bruk av kartleggingsinstrumenter i kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere i Norge.
Rapport nr. 4/2007.

Manual for traumeutsatt ungdom

PDF

Modum bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionalt senter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har laget denne manualen for arbeidet med å støtte unge mennesker å håndtere traumatiske erfaringer. Den beskriver hvordan man kan jobbe med forståelse og håndtering av symptomer på posttraumatisk stress på en strukturert måte.

Vellykket bosetting og integrering gjennom oppfølging, inkludering, utdanning og arbeid for flyktninger og overføringsflyktninger i kommunene.

Film

Disse filmene er lagt ut i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte 2016 og beskriver hvordan kommunene Rælingen, Molde, Frøya og Lillehammer arbeider strukturert og bevisst med flyktningenes ressurser for å inkludere dem i arbeidsmarked og lokalsamfunn. Alle nye bosatte flyktninger og overføringsflyktninger følges tett opp her. Filmene demonstrerer hvordan man med politisk vilje kan jobbe med bosetting på forskjellige måter for å lykkes

«Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapsstatus». Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning 2014.

PDF

Fokus på norske erfaringer har vært utgangspunktet for utarbeidingen av denne kunnskapsstatusen. Barnevern må forstås kontekstuelt, og da blir barnevernets rolle i en norsk samfunnsmessig kontekst en viktig ramme for forståelsen av innvandreres møter med barnevernet. Materialet som presenteres er derfor i første rekke basert på norsk forskning og norske erfaringer. I tillegg er det inkludert noen sentrale arbeider fra andre nordiske land og fra internasjonal forskning. Samlet sett inneholder oversikten derfor både artikler, rapporter, evalueringer, utredninger, doktoravhandlinger, masteroppgaver, bøker og bokkapitler.

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: Veileder

PDF

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger innebærer utfordringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ved Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin har derfor sammen med andre fagpersoner utarbeidet en veileder for behandlere innen psykisk helsevern. I veilederen deles erfaringer og forskning knyttet til oppfølging og behandling av en gruppe mennesker som ofte har svært sammensatte vansker. Veilederen legger vekt på informasjon om sentrale tema som bruk av tolk, kulturforståelse og grove menneskerettighetsbrudd, og vil derfor være relevant også for andre tjenesteytere.

Kurs i omsorgsarbeid for ansatte i mottak

Nettside

Undervisningsfilmer fra kurs i omsorgsarbeid Filmene er forelesinger for ansatte i asylmottak for enslige mindreårige. Målet er å gi mottaksansatte en felles grunnforståelse for hva god omsorg innebærer, og hvordan omsorgen overfor enslige mindreårige i asylmottak skal utøves med utgangspunkt i UDIs rundskriv og rammer for mottaksdrift.

Undervisning på asylmottak om seksuell helse

Nettside
Undervisningspakke om seksuell helse til bruk for ansatte på asylmottak, helsepersonell og andre i kommunen som møter nyankomne innvandrere.
 
Helsedirektoratet har med bistand fra Utlendingsdirektoratet (UDI) koordinert arbeidet med å lage en undervisningspakke om seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Pakken skal brukes til undervisning på asylmottak, og kan benyttes i kommunenes øvrige arbeid rettet mot nyankomne innvandrere.