Du er her

Voksne

Stø kurs

Nettside

Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur. Her redegjøres det blant annet for hva tortur er, internasjonale konvensjoner,  konsekvenser av tortur for de som overlever og hvordan man kan samarbeid om behandling for de dette gjelder.

Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere

Nettside

Viktig om omfattende rapport fra Marianne Jakobsen, Nora Sveaass, Lars Erik Eide Johansen og Elin Skogøy om psykisk helse i mottak. Rapporten er utgitt som del av Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten gir anbefalinger og beskriver utfordringer knyttet til bruk av kartleggingsinstrumenter i kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere i Norge.
Rapport nr. 4/2007.

Kultur, kontekst og psykopatologi

PDF

I tillegg til selve kulturformuleringsintervjuet så finnes det også en manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV. Manualen er oversatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening.  Manualen retter seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som vurderer og diagnostiserer psykisk sykdom og lidelser i flerkulturelle behandlingsmiljøer.

Kulturformuleringsintervjuet -Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon

Film

Personer som lider kan uttrykke og forstå psykiatriske symptomer på forskjellig vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen av sykdom og forventninger om hjelp og omsorg. Diagnosemanualen DSM-5 har tatt hensyn til dette på flere måter, blant annet ved å utvikle Kulturformuleringsintervjuet.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har samlet informasjon relatert til kulturformuleringsintervjuet på sin nettside. Nettsiden inneholder filmer med presentasjon av den norske versjonen og en demonstrasjon av  intervjuet, lenker til retningslinjer og informasjonssider, med mer.

Narrativ eksponeringsterapi

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold. Metoden er utviklet av bistandsorganisasjonen VIVO, og er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere i vanskelige livssituasjoner. NET har vært brukt både i flyktningeleire og etter ankomst til nytt land.  Den er spesielt egnet for personer som har opplevd gjentatte traumer, og er i dag en standarisert korttidstilnærming som kombinerer prinsipper fra Testimonial Therapy og Prolonged Exposure Therapy. NET er blant de tilnærmingene som har best dokumentert effekt i arbeid med traumatiserte flyktninger og asylsøkere,  både når det gjelder barn og ungdom (KIDNET) og voksne.

Manualen «Narrative Exposure Therapy. A short-term treatment for traumatic stress disorders» (M. Schauer, F.Neuner & T. Elbert, 2011) kan også bestilles på nett.

RVTS Midt arrangerer årlig opplæringskurs i metoden. Informasjon om dette kan du finne på http://rvtsmidt.no

PTSD og konfrontering av traumer i et kulturelt perspektiv

Nettside

Diagnosen PTSD er dypt forankret i en vestlig psykologisk tradisjon. Derfor risikerer helse- og omsorgstjenestene å overse andre kulturers uttrykk for psykiske plager, men også den enkeltes tilgjengelige ressurser. Nordanger, Mjaaland og Lie (2006) har undersøkt reaksjoner etter potensielt traumatiske hendelser i lys av livsbetingelser og kultur.

PDF iconNordangerMjaalandLiePTSD[1].pdf

Transkulturellt Centrum Stockholm og boken «Transkulturell psykiatri»

Nettside

Her finner du lenke til nettstedet til Transkulturellt Centrum i Stockhom som har lang erfaring innen feltet. På siden finner du også informasjon om boken "Transkulturell psykiatri". (2014): (på svensk) av Sofie Bäärnhielm. Boken tar for seg tema som hvordan kultur påvirker sykdomsforståelse, kommunikasjon om sykdom og symptomer og ønsker for behandling. Det settes også fokus på hvordan  og hvordan behandling av psykisk sykdom kan tilrettelegges i samarbeid med pasienten. Forfatteren ser også nærmere på hvordan liv i flukt og eksil kan påvirke psykisk helse.

Nevropsykologiske utredninger med flyktninger og asylsøkere – noen betraktninger

Film

Jørgen Sundby er nevropsykolog og arbeider ved Norges Arktiske Universitet (UiT), og har blant annet vært med på å utarbeide Veileder i klinisk Nevropsykologi som ble ferdigstilt i 2015. Sundby har lang erfaring med å arbeide med flyktninger og asylsøkere, og i denne filmen formidler han noen viktige betraktninger knyttet til nevropsykologiske undersøkelser med denne gruppen, og spesielt knyttet til samarbeid på tvers av faggrupper og etater

Nevropsykologiske undersøkelser

Film

Nevropsykologiske undersøkelser kan av og til være en grunnleggende del av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsene stiller strenge krav til reliabilitet og validitet. Men hvordan håndterer man dette i møte med asylsøkere og flyktninger, hvor man eksempelvis kan ha møte mennesker som ikke har hatt noen form for skolegang, som vi jo vet kan påvirke enkelte testresultater? I denne filmen forteller nevropsykolog Jørgen Sundby om hva han tenker er viktig å ha som bakgrunnsforståelse når man skal igangsette nevropsykologiske undersøkelser med asylsøkere og/ eller flyktninger.

Istanbulprotokollen – manual for dokumentasjon av torturskader

PDF

Istanbulprotokollen er FN sin manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Den gir retningslinjer for hvordan etterforske og dokumentere mens den utsatte fortsatt er fengslet og i fare for ny tortur. Den gir også retningslinjer for hvordan dokumentere skader etter tortur til bruk som dokumentasjon i asylsøknader. Den har to tilleggsprotokoller for dokumentasjon av henholdsvis fysiske og psykiske skader etter tortur. Når norsk helsepersonell utreder og dokumenterer skader etter tortur skal de følge Istanbulprotokollen.