Du er her

Barn og unge

Stø kurs

Nettside

Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur. Her redegjøres det blant annet for hva tortur er, internasjonale konvensjoner,  konsekvenser av tortur for de som overlever og hvordan man kan samarbeid om behandling for de dette gjelder.

Unge flyktninger forteller

PDF

«Unge flyktninger forteller. En kvalitativ studie av 12 historier laget av enslige mindreårige flyktninger i samtalegrupper» er en masteroppgave i sosialt arbeid av Randi Elisabeth Jenssen. Her får vi tilgang til hvilke livshistorier enslige mindreårige flyktninger forteller i samtalegruppe når de lager en felles historie om en ungdom som flykter fra hjemlandet. Samtalegruppene har fulgt gruppekonseptet «Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger».

Kultur, kontekst og psykopatologi

PDF

I tillegg til selve kulturformuleringsintervjuet så finnes det også en manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV. Manualen er oversatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening.  Manualen retter seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som vurderer og diagnostiserer psykisk sykdom og lidelser i flerkulturelle behandlingsmiljøer.

Kulturformuleringsintervjuet -Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon

Film

Personer som lider kan uttrykke og forstå psykiatriske symptomer på forskjellig vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen av sykdom og forventninger om hjelp og omsorg. Diagnosemanualen DSM-5 har tatt hensyn til dette på flere måter, blant annet ved å utvikle Kulturformuleringsintervjuet.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har samlet informasjon relatert til kulturformuleringsintervjuet på sin nettside. Nettsiden inneholder filmer med presentasjon av den norske versjonen og en demonstrasjon av  intervjuet, lenker til retningslinjer og informasjonssider, med mer.

Samtaleterapi

Selvhjelpsmateriell

«Synes du det er vanskelig å få til vanlige ting som du fikk til før? Har du vonde tanker og følelser som ikke går over? Da kan du få hjelp gjennom samtaleterapi.» NKVTS har laget en kort animasjonsfilm som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Filmene er godt egnet for fastleger og andre som henviser pasienter til behandling, og for behandlere som kan vise filmen til sine pasienter i forkant og i løpet av behandlingen. De finnes på norsk, engelsk, somali, tigrinja og arabisk og kan lastes ned på www.nkvts.no/samtaleterapi

Narrativ eksponeringsterapi

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold. Metoden er utviklet av bistandsorganisasjonen VIVO, og er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere i vanskelige livssituasjoner. NET har vært brukt både i flyktningeleire og etter ankomst til nytt land.  Den er spesielt egnet for personer som har opplevd gjentatte traumer, og er i dag en standarisert korttidstilnærming som kombinerer prinsipper fra Testimonial Therapy og Prolonged Exposure Therapy. NET er blant de tilnærmingene som har best dokumentert effekt i arbeid med traumatiserte flyktninger og asylsøkere,  både når det gjelder barn og ungdom (KIDNET) og voksne.

Manualen «Narrative Exposure Therapy. A short-term treatment for traumatic stress disorders» (M. Schauer, F.Neuner & T. Elbert, 2011) kan også bestilles på nett.

RVTS Midt arrangerer årlig opplæringskurs i metoden. Informasjon om dette kan du finne på http://rvtsmidt.no

PTSD og konfrontering av traumer i et kulturelt perspektiv

Nettside

Diagnosen PTSD er dypt forankret i en vestlig psykologisk tradisjon. Derfor risikerer helse- og omsorgstjenestene å overse andre kulturers uttrykk for psykiske plager, men også den enkeltes tilgjengelige ressurser. Nordanger, Mjaaland og Lie (2006) har undersøkt reaksjoner etter potensielt traumatiske hendelser i lys av livsbetingelser og kultur.

PDF iconNordangerMjaalandLiePTSD[1].pdf

Transkulturellt Centrum Stockholm og boken «Transkulturell psykiatri»

Nettside

Her finner du lenke til nettstedet til Transkulturellt Centrum i Stockhom som har lang erfaring innen feltet. På siden finner du også informasjon om boken "Transkulturell psykiatri". (2014): (på svensk) av Sofie Bäärnhielm. Boken tar for seg tema som hvordan kultur påvirker sykdomsforståelse, kommunikasjon om sykdom og symptomer og ønsker for behandling. Det settes også fokus på hvordan  og hvordan behandling av psykisk sykdom kan tilrettelegges i samarbeid med pasienten. Forfatteren ser også nærmere på hvordan liv i flukt og eksil kan påvirke psykisk helse.

Nevropsykologiske utredninger med flyktninger og asylsøkere – noen betraktninger

Film

Jørgen Sundby er nevropsykolog og arbeider ved Norges Arktiske Universitet (UiT), og har blant annet vært med på å utarbeide Veileder i klinisk Nevropsykologi som ble ferdigstilt i 2015. Sundby har lang erfaring med å arbeide med flyktninger og asylsøkere, og i denne filmen formidler han noen viktige betraktninger knyttet til nevropsykologiske undersøkelser med denne gruppen, og spesielt knyttet til samarbeid på tvers av faggrupper og etater

Nevropsykologiske undersøkelser

Film

Nevropsykologiske undersøkelser kan av og til være en grunnleggende del av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsene stiller strenge krav til reliabilitet og validitet. Men hvordan håndterer man dette i møte med asylsøkere og flyktninger, hvor man eksempelvis kan ha møte mennesker som ikke har hatt noen form for skolegang, som vi jo vet kan påvirke enkelte testresultater? I denne filmen forteller nevropsykolog Jørgen Sundby om hva han tenker er viktig å ha som bakgrunnsforståelse når man skal igangsette nevropsykologiske undersøkelser med asylsøkere og/ eller flyktninger.

Balansekoden

Selvhjelpsmateriell

 

"Balansekoden" er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned. Det har vist seg som et nyttig verktøy i møte med hverdagsstress og for traumatiserte mennesker, inkludert flyktninger. På hjemmesiden til «Balansekoden» er det lagt ut filmer og beskrivelser av velutviklede bevegelsesverktøy. Disse kan en lære seg selv eller trene på sammen med en hjelper eller behandler. Øvelsene er støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi. 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

 

Et menneskerettighetsperspektiv i behandling og rehabilitering av torturoverlevere - Spansk

Film

RVTS - Pau_Pèrez-Sales_esp

Arbeid med behandling og rehabilitering av asylsøkere, flyktninger, torturoverlevere fordrer et menneskerettighetsperspektiv. Dokumentasjon av psykiske og fysiske torturskader skal skje i henhold til Istanbulprotokollen. Dette er FN’s manual for effektiv undersøkelse og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Manualen er ratifisert av Norge. Her forteller Pau Pèrez-Sales mer om hva en menneskerettighetsbasert praksis innebærer.

 

Istanbulprotokollen – manual for dokumentasjon av torturskader

PDF

Istanbulprotokollen er FN sin manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Den gir retningslinjer for hvordan etterforske og dokumentere mens den utsatte fortsatt er fengslet og i fare for ny tortur. Den gir også retningslinjer for hvordan dokumentere skader etter tortur til bruk som dokumentasjon i asylsøknader. Den har to tilleggsprotokoller for dokumentasjon av henholdsvis fysiske og psykiske skader etter tortur. Når norsk helsepersonell utreder og dokumenterer skader etter tortur skal de følge Istanbulprotokollen.

 

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

PDF

«Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring, - Erfaringer ‐ Samarbeid ‐ Muligheter ‐ Eksempler» er laget av Shaista Ayub og Liv Hopen v/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom. Heftet inneholder nyttig informasjon og råd som kan være til hjelp for lærings - og mestringssentrene (LMS) og andre interesserte til å bidra til egnede aktiviteter og tilbud for minoritetsspråklige.

 

PREP - Physiotherapy and Refugees Education Project

Film

 

The Physiotherapy and Refugees Education Project (PREP) er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke helse- og utdanningsinstitusjoner i USA og Europa, inkludert Norge. Det tar sikte på å øke kompetansen til fysioterapeuter i møte med de komplekse rehabiliteringsbehovene flyktninger kan ha. Som del av prosjektet skal det utvikles et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som jobber i praksisfeltet. Høgskulen på Vestlandet har mer informasjon om prosjektet. 

Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum- Seeking Adolescents

PDF

Artikkelen “Prevalence of Psychiatric Disorders Among Unaccompanied Asylum-Seeking Adolescents in Norway” av M. Jakobsen, M.A.M. Demott og Trond Heir ble publisert i Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 2014, 10, s. 53-58. Hensikten med studiet var å undersøke prevalensen av psykiatriske lidelser blant enslige mindreårige asylsøkere kort tid etter ankomsten til vertslandet. 41,9 % av deltagerne tilfredsstilte de diagnostiske kriteriene for en psykiatrisk lidelse, med PTSD som den hyppigste. Forskerne konkluderer med viktigheten av økning i mental helse ressurser tidlig i asylprosessen.  

 

 

Sexual violence against men and boys in the Syria crisis

PDF

 

UNHCR har publisert rapporten “Sexual violence against men and boys in the Syria crisis. We keep it in our heart”, 2017. Seksuell vold mot kvinner og jenter I krig og konflikt er et internasjonalt kjent fenomen. I denne rapporten setter UNHCR også fokus på seksuell vold mot gutter og menn i forbindelse med konflikten i Syria. De rapporterer om hvordan seksuell vold systematisk benyttes som våpen innad i Syria, under tortur i fengsler, i hjem, ved checkpoints og på offentlige steder. Det beskrives hvordan LGBTI personer er spesielt utsatt, og risiko for overgrep og utnyttelse under flukt og i eksil. UNHCR beskriver konsekvenser for individ, relasjoner og samfunn, og hjelpebehov. Avslutningsvis gir de anbefalinger for hvordan humanitære hjelpearbeidere kan identifisere de utsatte og møte dem på adekvat vis.

 

 

Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers

PDF

Artikkelen “Validity of screening for psychiatric disorders in unaccompanied minor asylum seekers: Use of computer-based assessment” av M. Jakobsen, M.A. Meyer DeMott og Trond Heir ble publisert i Transcultural Psychiatry 0(0), 2017, s 1–15. Hensikten med studiet var å evaluere validiteten til Hopkins Symptoms Check List (HSCL-25) og Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, Part IV) på et utvalg enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og Somalia fire måneder etter ankomst til Norge. Screeningen var databasert og levert på morsmålet til deltagerne. Forskerne konkluderte med at slik databasert kartlegging i en slik setting var praktisk, kostnadseffektiv og anbefalelsesverdig.

 

 

Veileder - Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesielt rettet mot flyktninger

PDF

Veilederen «Stabilisering, håndtering og behandling av traumesymptomer i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesielt rettet mot flyktninger» er utarbeidet av Bærum kommune og Vestre Viken helseforetak. Den ble laget i forbindelse med samarbeidsprosjektet STAF som hadde som mål å stabilisere flyktninger psykiske helse. Deler av veilederen retter seg spesifikt til sin region. Det faglige innholdet er imidlertid av relevans for tjenesteapparatet som arbeider med flyktninger i hele landet. Den beskriver blant annet sentrale ut fordringer knyttet til det å være flyktning og hva det vil si å være traumatisert. Videre gir den innspill til hvordan hjelpere både i første og annenlinjetjenesten kan møte flyktninger og hjelpe dem til å etablere seg i trygge og gode liv i Norge.

 

 

Vi har et problem, men vi er ikke gal. Når psykisk uhelse skal forebygges i eksil – unge enslige flyktninger i kreative samtalegrupper

PDF

«Vi har et problem, men vi er ikke gal» er et masterstudie i hvordan psykisk uhelse hos enslige unge flyktninger kan forebygges i eksil. Studien følger et utvalg eritreiske flyktningungdommer og deres erfaringer med deltagelse i kreative samtalegrupper. Hedwig M. K. W. Bogstad-Kvam utforsker ungdommenes opplevelser og hvordan deres gruppeerfaringer påvirker deres forståelse av helse og atferd.