Du er her

Barn og unge

Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger

PDF

BUP Sjøvegan har laget et ressurshefte for BUP-ansatte som ønsker å starte et gruppetilbud med en narrativ- og kreativ tilnærming. Ressursheftet er laget på bakgrunn av deres erfaringer med grupper, og inneholder mange konkrete forslag til hvordan gruppetilbudet kan legges opp. Heftet gir også råd for å unngå fallgruber med hensyn til organisering og momenter ved ulike aktiviteter. BUP Sjøvegan har gode erfaringer med å bruke helsesøster eller barnefaglige koordinatorer på mottak for enslige mindreårige som medgruppeledere.

Kultur, kontekst og psykopatologi

PDF

I tillegg til selve kulturformuleringsintervjuet så finnes det også en manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV. Manualen er oversatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening.  Manualen retter seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som vurderer og diagnostiserer psykisk sykdom og lidelser i flerkulturelle behandlingsmiljøer.

Manual for traumeutsatt ungdom

PDF

Modum bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionalt senter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har laget denne manualen for arbeidet med å støtte unge mennesker å håndtere traumatiske erfaringer. Den beskriver hvordan man kan jobbe med forståelse og håndtering av symptomer på posttraumatisk stress på en strukturert måte.

Sosionomer snudde asylvedtak med terapi

Nettside


BUP Sjøvegan er en ekstra regional ressurs innen arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Ansatte ved denne BUPen har unike erfaringer fra klinisk arbeid  etter å ha samarbeidet tett med mottaket på Sjøvegan gjennom mange år. De ansatte veileder og foreleser om behandling av enslige mindreårige, og har uviklet gruppetilbudet "Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninger". Se mer om deres arbeid i Fontene-artiklene: Sosionomer snudde asylvedtak med terapi,og Psykisk hjelp til barneflyktninger redder liv

Kulturformuleringsintervjuet -Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon

Film

Personer som lider kan uttrykke og forstå psykiatriske symptomer på forskjellig vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker kommunikasjonen av sykdom og forventninger om hjelp og omsorg. Diagnosemanualen DSM-5 har tatt hensyn til dette på flere måter, blant annet ved å utvikle Kulturformuleringsintervjuet.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har samlet informasjon relatert til kulturformuleringsintervjuet på sin nettside. Nettsiden inneholder filmer med presentasjon av den norske versjonen og en demonstrasjon av  intervjuet, lenker til retningslinjer og informasjonssider, med mer.

Narrativ eksponeringsterapi

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold. Metoden er utviklet av bistandsorganisasjonen VIVO, og er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere i vanskelige livssituasjoner. NET har vært brukt både i flyktningeleire og etter ankomst til nytt land.  Den er spesielt egnet for personer som har opplevd gjentatte traumer, og er i dag en standarisert korttidstilnærming som kombinerer prinsipper fra Testimonial Therapy og Prolonged Exposure Therapy. NET er blant de tilnærmingene som har best dokumentert effekt i arbeid med traumatiserte flyktninger og asylsøkere,  både når det gjelder barn og ungdom (KIDNET) og voksne.

Manualen «Narrative Exposure Therapy. A short-term treatment for traumatic stress disorders» (M. Schauer, F.Neuner & T. Elbert, 2011) kan også bestilles på nett.

RVTS Midt arrangerer årlig opplæringskurs i metoden. Informasjon om dette kan du finne på http://rvtsmidt.no

Nevropsykologiske utredninger med flyktninger og asylsøkere – noen betraktninger

Film

Jørgen Sundby er nevropsykolog og arbeider ved Norges Arktiske Universitet (UiT), og har blant annet vært med på å utarbeide Veileder i klinisk Nevropsykologi som ble ferdigstilt i 2015. Sundby har lang erfaring med å arbeide med flyktninger og asylsøkere, og i denne filmen formidler han noen viktige betraktninger knyttet til nevropsykologiske undersøkelser med denne gruppen, og spesielt knyttet til samarbeid på tvers av faggrupper og etater

Istanbulprotokollen – manual for dokumentasjon av torturskader

PDF

Istanbulprotokollen er FN sin manual for effektiv etterforskning og dokumentasjon av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.

Den gir retningslinjer for hvordan etterforske og dokumentere mens den utsatte fortsatt er fengslet og i fare for ny tortur. Den gir også retningslinjer for hvordan dokumentere skader etter tortur til bruk som dokumentasjon i asylsøknader. Den har to tilleggsprotokoller for dokumentasjon av henholdsvis fysiske og psykiske skader etter tortur. Når norsk helsepersonell utreder og dokumenterer skader etter tortur skal de følge Istanbulprotokollen.