Du er her

Omsorgssentre for Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Nettside


Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år skal g is et botilbud på et omsorgssenter. Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. Du finner mer informasjon om dette på Barne-, ungdoms og familiedirektoratet sin hjemmeside www.bufdir.no