Du er her

Mestring i mottak og kommuner

PDF

Nasjonalt folkehelseinstitutt publiserte 2018 forskningsrapporten: «Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques (TRT)i asylmottak og bosettingskommuner i Norge». TRT er et lavterskel, manualbasert gruppetiltak for asyl- og flyktning barn og unge, utviklet av Children and War Foundation. Det følger prinsippene til traumefokusert kognitiv atferdsterapi og tar sikte på å lære barn og unge metoder og teknikker for å dempe traumatiske reaksjoner. Manualen er utviklet for å imøtekomme behovene der det er begrensede ressurser og et stort antall barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. Resultatene fra studien viste at TRT kan være et effektivt lavterskeltilbud til denne målgruppen. Videre viste den å bidra til økt relevant kompetanse blant omsorgspersoner og helsepersonell.