Du er her

Materiell og nettsteder

Usorterte ressurser

Hjelp til selvhjelp. Guide for flyktningforeldre i asylfasen

PDF

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero Norge AS har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en App til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og App’en skal hjelpe foreldre til å støtte sine barn best mulig i en tid preget av stor usikkerhet. Verktøyene kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. Et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. Det vil også bli utviklet et e-læringsmateriale for fagpersonell. Guiden er under utprøving. Ferdigstilles høsten 2017.

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Nettside

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer. Veilederen inneholder informasjon om tema det kan være nyttig at foreldre drøfter med andre foreldre, og forslag til hvordan voksne kan snakke med barn og ungdom om deres identitet. I tillegg til at veilederen kan lastes ned så kan den bestilles fra Voksne for Barn www.vfb.no. Selv om hovedmålgruppen er foreldre er den er også aktuell å bruke for fagfolk som arbeider med foreldre, familier og unge. Den finnes på følgende språk: norsk, engelsk, urdu, somali, polsk og arabisk. Veilederen er utviklet av organisasjonen Voksne for Barn med bidrag fra FLEXid, RVTS Vest og SaLTo og er finansiert av Politidirektoratets Tilskudd til kriminalitetsforebyggende arbeid.

Mellom bekymring og tvang

PDF

Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte. Målet er å bidra til  større nyansering og mer presise tiltak i arbeidet med minoritetsfamilier hvor det foreligger påstand om vold. Temaene som blir belyst er blant annet nyansering av vold, kommunikasjon og dialog, håndtering av egne rekasjoner og aktuelle tiltak. Innholdet er tilrettelagt både for selvstudium, og som fagutvikling i team. Selv om hovedmålgruppen er barnevernsansatte kan også andre hjelpere som jobber med minoritetsfamilier ha nytte av innholdet.

SOV GODT hefte om søvn på mange språk (RVTS øst)

PDF

Sov godt er et lite og enkelt hefte om søvn og hvordan man kan sove bedre. Brosjyren er beregnet på mennesker som har opplevd krig, flukt eller andre dramatiske, traumatiserende livshendelser og kriser. Den beskriver hvor viktig god søvn er, hvorfor god søvn ikke er en selvfølge og hva vi kan gjøre for å sove bedre. Brosjyren finnes på Arabisk, Tigrinja, Russisk, Spansk, Polsk, Urdu, Thai, Engelsk og Norsk.

PDF iconRVTS_søvn_2016_arabisk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_eng_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_polsk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_russisk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_spansk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_thai_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_tigrinja_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_urdu_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_web.pdf

SUNN START – Psykisk helse

PDF

Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune er i ferd med å utarbeide et undervisningsmateriell kalt for SUNN START- Psykisk helse, tilpasset personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn i Norge. Materiellet kan brukes av kursholdere ved frivillige innvandrerorganisasjoner, programrådgivere i Introduksjonsprogrammene og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. Deler av materiellet slik som PowerPoint-presentasjoner og en lærerveiledning, lanseres i løpet av april 2017 under en fagdag for interesserte. I etterkant av lanseringen kan interesserte henvende seg til portalen www.SUNNSTARTNORGE.no for å få tilgang til materialet.

PDF iconSUNN START - av ressurssenter for migrasjonshelse Oslo.pdf

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS 1022.

PDF

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.