Du er her

Undervisningsmateriell

8 tema for godt samspill - ICDP

PDF

ICDP er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere. Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med foreldreveiledningsprogrammet "8 tema for godt samspill". Heftet er utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og finnes på flere språk: norsk, engelsk, fransk, somali, urdu, polsk, tigrinja og russisk.

Det finnes også ytterligere materiell som kan bestilles eller lastes ned.

Aamir og toleransevinduet

Film

TRAUME Introfilm

E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer hvordan du kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan du kan bidra til stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

Alle hjelpere kan arbeide med stabilisering og dette programmet gir en innføring i temaet. Programmet er utviklet av RVTS Øst og tar ca. 60 minutter å gjennomføre. For å få best læringsutbytte anbefaler vi at du leser introduksjonsteksten før du starter opp.

Bofellesskapsfilmene

Film

BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom i alt 9 korte filmer møter vi to tidligere beboere, leder og miljøterapeut. Se også dokumentet Spørsmål til bofellesskapsfilmene - filmene sammen med spørsmålene egner seg godt til bruk på internseminarer og fagmøter. Filmene er laget av RVTS Øst.

PDF iconSpørsmål til bofellesskapsfilmene.pdf

Familiegjenforening i eksil -Forebygging gjennom familiesamtaler

PDF


Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt atskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene kan sitte med svært forskjellige erfaringer og gjenforening etter flere år kan innebære store utfordringer og omstillinger. RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt, UiO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU, utarbeidet et veiledningshefte for forebyggende familiesamtaler. Heftet er beregnet på ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter familier som blir gjenforent, men er også spesielt relevant for ansatte på familievernkontor.

Howard Bath – De tre pilarene

Film

Howard Bath regnes som grunnleggeren av  den retningen i traumefeltet som kalles Traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg  er både en forståelsesmodell, og en metode. I denne filmen forteller Bath om hva han tenker om hvordan  mennesker utsatt for traumatiske hendelser trenger å bli møtt.

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Undervisningsmateriell

Boka «Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid» av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass, tar sikte på å vise hvordan menneskerettighetene kan brukes som verktøy i hverdagen. Den gir innledningsvis en oversikt over sentrale menneskerettigheter i konvensjoner, norsk og internasjonal lovgivning og yrkesetiske prinsipper. Deretter belyses menneskerettighetenes betydning i relevante tema helse og sosialpersonell arbeider med i sin hverdag. Disse er diskriminering, vold og seksuelle overgrep, barnevern, psykisk helsevern, flukt og asyl og menneskehandel.  

 

 

Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll.

Undervisningsmateriell

"Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et dialogbasert opplegg bestående av tre kortfilmer og en veileder. Formålet er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom RVTS Sør, Frihetsteateret og Likestillingssenteret KUN. 

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

 

 

Kultur, kontekst og psykopatologi

PDF

I tillegg til selve kulturformuleringsintervjuet så finnes det også en manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV. Manualen er oversatt av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening.  Manualen retter seg mot leger, psykologer og annet helsepersonell som vurderer og diagnostiserer psykisk sykdom og lidelser i flerkulturelle behandlingsmiljøer.

Kunnskapsportalen Radikalisering og voldelig ekstremisme - prosesser inn og veier ut.

Nettside

Portalen er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet og RBUP. Man ønsker med portalen å styrke hjelpere i deres arbeid med mennesker som er i fare for rekruttering inn i radikalisering og voldelig ekstremisme, de som alt er innenfor slike miljøer og/ eller   som ønsker å finne utveier fra slike miljø.

Kurs i omsorgsarbeid for ansatte i mottak

Nettside

Undervisningsfilmer fra kurs i omsorgsarbeid Filmene er forelesinger for ansatte i asylmottak for enslige mindreårige. Målet er å gi mottaksansatte en felles grunnforståelse for hva god omsorg innebærer, og hvordan omsorgen overfor enslige mindreårige i asylmottak skal utøves med utgangspunkt i UDIs rundskriv og rammer for mottaksdrift.

Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nettside

Konferansenettstedet " Konferansenettstedet "Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse" er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet." er utviklet av RVTS Nord og Bufetat region Nord, for at kommunale og interkommunale nettverk enkelt skal kunne arrangere samlinger som kan styrke kompetansen på fagområdet.

Mellom bekymring og tvang

PDF

Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte. Målet er å bidra til  større nyansering og mer presise tiltak i arbeidet med minoritetsfamilier hvor det foreligger påstand om vold. Temaene som blir belyst er blant annet nyansering av vold, kommunikasjon og dialog, håndtering av egne rekasjoner og aktuelle tiltak. Innholdet er tilrettelagt både for selvstudium, og som fagutvikling i team. Selv om hovedmålgruppen er barnevernsansatte kan også andre hjelpere som jobber med minoritetsfamilier ha nytte av innholdet.

Minoritetsråd. Fra unge i barnevernet til myndighetene og barnevernet

PDF

Forandringsfabrikken inviterte unge som får hjelp av barnevernet til å gi råd om hvordan barnevernet kan møte unge med annen kulturbakgrunn på best mulig måte. Rådene har de samlet i dette heftet. Selv om rådene er beregnet på barnevernet, vil de være spesielt aktuelle for fosterforeldre og ansatte i ulike botilbud, men også for yrkesgrupper som lærere, rådgivere, helsepersonell, støttekontakter, ansatte på familievernkontor og politi.

Mishandlingsbestemmelsen – e-læringskurs fra UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet har laget et e-læringsprogram om Mishandlingsbestemmelsen. Kurset gir kunnskap om hvilke rettigheter de som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring har når de utsettes for vold. Mishandlingsbestemmelsen skal sikre at personer utsattfor vold ikke trenger å bli i forholdet av frykt for å miste oppholdstillatelsen i Norge

PDF iconinformasjon_om_mishandlingsbestemmelsen.pdf

Motsirkelen – Howard Bath

Film

I denne filmen snakker Bath om hva som bidrar til vekst for mennesker som er utsatt for traumer, spesielt mennesker utsatt for vold og overgrep eller omsorgssvikt i barndom. Han kaller dette Reetablering av de 4 universelle vekstbetingelsene for mennesket:

  1. Å høre til
  2. Mestring/kompetanse
  3. Autonomi/personlig makt/selvrealisering
  4. Meningsfullhet utover seg selv

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Nettside

Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Det beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer. Kurset inkluderer et fokus på asylsøkere og flyktninger.

Nettportalen dinutvei.no

Nettside

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores. Uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal du finne nyttig informasjon og kunnskap. Nettportalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Politiet informerer om vold.

Nettside

Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak. De gir informasjon til voldsutsatte, voldsutøvere, vitner til vold og omtaler barn utsatt for vold.

PREP - Physiotherapy and Refugees Education Project

Film

 

The Physiotherapy and Refugees Education Project (PREP) er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke helse- og utdanningsinstitusjoner i USA og Europa, inkludert Norge. Det tar sikte på å øke kompetansen til fysioterapeuter i møte med de komplekse rehabiliteringsbehovene flyktninger kan ha. Som del av prosjektet skal det utvikles et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som jobber i praksisfeltet. Høgskulen på Vestlandet har mer informasjon om prosjektet. 

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger: Veileder

PDF

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger innebærer utfordringer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ved Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin har derfor sammen med andre fagpersoner utarbeidet en veileder for behandlere innen psykisk helsevern. I veilederen deles erfaringer og forskning knyttet til oppfølging og behandling av en gruppe mennesker som ofte har svært sammensatte vansker. Veilederen legger vekt på informasjon om sentrale tema som bruk av tolk, kulturforståelse og grove menneskerettighetsbrudd, og vil derfor være relevant også for andre tjenesteytere.

Samtaleterapi

Selvhjelpsmateriell

«Synes du det er vanskelig å få til vanlige ting som du fikk til før? Har du vonde tanker og følelser som ikke går over? Da kan du få hjelp gjennom samtaleterapi.» NKVTS har laget en kort animasjonsfilm som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Filmene er godt egnet for fastleger og andre som henviser pasienter til behandling, og for behandlere som kan vise filmen til sine pasienter i forkant og i løpet av behandlingen. De finnes på norsk, engelsk, somali, tigrinja og arabisk og kan lastes ned på www.nkvts.no/samtaleterapi

Snakke – Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Nettside

"SNAKKE" er en opplæringsplattform utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å gi økt trygghet, fagkunnskap og handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer. I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen, og gir tips om hvordan snakke med barn. SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Gjennom en simulert relasjon kan en øve seg på bedre dialog med barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. I LærMer kan du lese om tema du møter i spillet og filmene.

 

 

Stø kurs

Nettside

Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur. Her redegjøres det blant annet for hva tortur er, internasjonale konvensjoner,  konsekvenser av tortur for de som overlever og hvordan man kan samarbeid om behandling for de dette gjelder.

SUNN START – Helseinformasjon for innvandrere

Nettside

Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune har utarbeidet undervisningsmaterialet SUNN START. Undervisningsmaterialet er tilpasset personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn i Norge og dekker foreløpig temaene dekker temaene «Psykisk helse», «Mat og helse» og «Munnhelse. Målgruppen er nyankomne personer i Norge, men kan også være nyttig for de som har vært en stund i Norge. Materiellet kan brukes av kursholdere ved frivillige innvandrerorganisasjoner, programrådgivere i Introduksjonsprogrammene, helsepersonell og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. I tillegg er det utarbeidet en informasjonspakke for de som jobber med asylsøkere. Materialet består av PowerPoint-presentasjoner, lærerveiledning, brukerhefte og læreplan. Dette kan lastes ned fra hjemmesiden til Sunn start. 

Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?

PDF

«Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?» er en brosjyre utarbeidet av alle landets RVTS’er. I menneskehandel utnyttes mennesker i svært sårbare situasjoner til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, tvangstjenester som tigging og stjeling, eller ved fjerning av organer. Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Den gir kort informasjon om hva menneskehandel er, hva en skal se etter for å identifisere ofre for menneskehandel og hva en kan gjøre for å hjelpe.

 

 

Tolkeportalen og e-kurs i bruk av tolk

Nettside

Tolkeportalen.no er en viktig kilde til informasjon for både tolker og tolkebrukere om hvordan tolking bør foregå. Her finnes blant annet retningslinjer, lenker til lovverk og råd til deg som skal være part i en samtale med tolk. Det er egne sider om bruk av tolk i helsetjenesten, og lenker til ulike kurs, utdanninger, verktøy samt øvrige tilgjengelige nettressurser om tolking. Her finner du eget e-kurs i bruk av tolk.Det nasjonale tolkeregisteret er en del av portalen, slik at du raskt kan finne riktig tolk for ditt oppdrag.

Undervisning på asylmottak om seksuell helse

Nettside
Undervisningspakke om seksuell helse til bruk for ansatte på asylmottak, helsepersonell og andre i kommunen som møter nyankomne innvandrere.
 
Helsedirektoratet har med bistand fra Utlendingsdirektoratet (UDI) koordinert arbeidet med å lage en undervisningspakke om seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Pakken skal brukes til undervisning på asylmottak, og kan benyttes i kommunenes øvrige arbeid rettet mot nyankomne innvandrere.

Undervisningshefte om oppdragervold for ICDP-veiledere

PDF

På bakgrunn av et voldsforebyggende prosjekt i Oslo i 2012 utviklet Astri Johnsen og Asbjørn Solevåg dette undervisningsheftet for Bufdir. Målgruppen er sertifiserte ICDP-veiledere som ønsker å jobbe med foreldregrupper for å fremme empati og redusere eventuell vold. Det forutsettes at veilederne som skal bruke heftet kjenner til både ICDP- håndboken for basisprogrammet og for minoritetsprogrammet. 

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS 1022.

PDF

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Nettside

Likeverdige helse- og omsorgstjenester forutsetter at informasjonen og kommunikasjonen er tilpasset den enkelte. Noen ganger må dette skje ved hjelp av tolk. Helsedirektoratet har derfor laget en veileder (IS-1924) som skal hjelpe ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene til riktig bruk av tolk. I tillegg til nyttige råd ved gjennomføring av samtaler med tolk, inneholder veilederen informasjon om tolkens rolle, nasjonalt tolkeregister, bestilling, betaling og evaluering.