Du er her

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Selvhjelpsmateriell

 

"Balansekoden" er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned. Det har vist seg som et nyttig verktøy i møte med hverdagsstress og for traumatiserte mennesker, inkludert flyktninger. På hjemmesiden til «Balansekoden» er det lagt ut filmer og beskrivelser av velutviklede bevegelsesverktøy. Disse kan en lære seg selv eller trene på sammen med en hjelper eller behandler. Øvelsene er støttet av oppdatert kunnskap innen nevrobiologi. 

 

Flyktningen i sin private verden

PDF

Flyktningen i sin private verden av Marie Goretti Uwimana, illustrert av Robert Mageza, er et selhjelpshefte for traumatiserte flyktninger. Gjennom ord og bilder beskrives traumatiske erfaringer flyktninger kan ha opplevd før de kom til Norge. Heftet formidler også informasjon om vanlige reaksjoner på traumatiske hendelser, konsekvenser for familiesamspillet, perspektiver på å være ung flyktning, hva som kan hjelpe, innspill til hjelperne, og viktigheten av målene og verdiene flyktningen setter for seg selv. Flyktningen i sin private verden kan benyttes som selvhjelpshefte eller i samarbeid mellom flyktning og hjelper. Heftet er utarbeidet med støtte og veiledning fra Sosial og Helsedirektoratet, Alstahaug kommune og Psykososialt Team for flyktninger i Nord-Norge. Det er oversatt til engelsk, arabisk, fransk, somalisk.

 

 

Guide og App for flyktningforeldre – og e-læringskurs for hjelperne

PDF

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero Norge AS har gått sammen om å utvikle og formidle en guide og en App til flyktningfamilier i asylfasen. Guiden og App’en skal hjelpe foreldre til å støtte sine barn best mulig i en tid preget av stor usikkerhet. Verktøyene kan benyttes til å styrke foreldrenes forståelse for sine barns reaksjoner i en hverdag preget av sorg, angst og frustrasjoner. De er et redskap til foreldrene som utfordrer til refleksjon på eget handlingsmønster og tilbyr verktøy til å håndtere foreldrerollen best mulig. Foreldreguiden av Atle Dyregrov og Magne Raundalen er oversatt til ulike språk: dansk, engelsk, arabisk, russisk, kurdisk-sorani, somali, tigrinja, farsi.

Det er også utviklet et e-læringskurs i tre moduler for de som arbeider med flyktningforeldre. Målet med kurset er å gjøre dem bedre rustet til å formidle foreldreguiden. Via e-læringsprogrammet får en mulighet til å laste ned undervisningsmateriell om foreldreguiden.

Dansk Rødekors gir tilgang til guide, appen og e-læringsprogrammet

Hero gir informasjon om hvordan laste ned App’en

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Nettside

Denne veilederen handler om opplevelsen av tilhørighet hos barn som har flyttet mellom land eller som vokser opp med flere kulturer. Veilederen inneholder informasjon om tema det kan være nyttig at foreldre drøfter med andre foreldre, og forslag til hvordan voksne kan snakke med barn og ungdom om deres identitet. I tillegg til at veilederen kan lastes ned så kan den bestilles fra Voksne for Barn www.vfb.no. Selv om hovedmålgruppen er foreldre er den er også aktuell å bruke for fagfolk som arbeider med foreldre, familier og unge. Den finnes på følgende språk: norsk, engelsk, urdu, somali, polskarabisk, farsi, tigrinja, litauisk, russisk. Veilederen er utviklet av organisasjonen Voksne for Barn med bidrag fra FLEXid, RVTS Vest og SaLTo og er finansiert av Politidirektoratets Tilskudd til kriminalitetsforebyggende arbeid.

 

Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra BufDir

PDF

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriale om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Det består av et veiledningshefte og en informasjonsfilm og er ment som et verktøy for de som snakker med barn og ungdom om asylprosessen og hverdagen på omsorgssentret eller i asylmottaket. Veiledningsheftet kan lastes ned fra hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Informasjonsfilmen er tilgjengelig på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på youtube. Informasjonsfilmen er tilgjengelig på ulike språk; norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, tamil, somali, pashto, fransk, dari, arabisk.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBC0147D1E823605

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

PDF

Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre OM Dublin-prosedyren. Den forklarer blant annet hva Dublin-avtalen går ut på, hvilket land som er ansvarlig for å behandle asylsøknaden, hva som skjer hvis asylsøknaden kommer under Dublin-prosedyren. Brosjyren er oversatt til 14 ulike språk og kan brosjyrene kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

Informasjon på ulike språk

Informasjon til Enslige mindreårige asylsøkere 15-18 år fra NOAS

PDF

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre for Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Den forklarer hva som skjer når en søker asyl i Norge og sentrale rettigheter og plikter enslige mindreårige asylsøkere har. Brosjyren er oversatt til 13 ulike språk og kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

Informasjon på ulike språk: www.noas.no.

Informasjonsfilm for voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsfilmer for henholdsvis voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene orienterer om hva som skjer når en søker om asyl i Norge, fra selve ankomsten til Norge og fram til oppholdstillatelse eller avslag og retur. Filmene kan sees på norsk på NOAS sin hjemmeside og er tilgjengelig på youtube på forskjellige språk.

Informasjonsfilmer på ulike språk

Introduksjonsprogram og introduksjonsloven

Nettside

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk, få kjennskap til det norske sammfunn og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Tilbudet er forankret i introduksjonsloven. Det ligger mer informasjon om introduksjonsprogrammet og introduksjonloven på hjemmesiden til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Blant annet gir de informasjon om regler om deltagelse i introduksjonsprogrammet

Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner

PDF

Kommunene skal sørge for helhetlig oppfølging av personer som er utsatt for vold i nærerelasjoner. Bufdir har laget brosjyren «Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner». Det omtaler kommunens forpliktelser, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og hva et helhetlig hjelpetilbud til utsatte og utøvere av vold er. 

 

Littsint – Sinnemestring for foreldre.

Selvhjelpsmateriell

Littsint.no er en nettside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna. På nettsiden kan en finn forklaringer på hvorfor vi blir sinte, relevant forskning, og informasjon om hvor en kan få mer hjelp. En kan også laste ned en gratis E-bok «foreldreveileder i sinnemestring» og en gratis littsint App. Materialet finnes på norsk, engelsk, polsk og spansk. Littsint.no, e-boken og Littsint Appen er utarbeidet av psykologspesialist Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

MinPlan Norge

App

«MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

App'en «MinPlan Norge» er utviklet med tanke på pasienter i psykisk helsevern, og er ment som et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring. Målet er å forebygge selvmord, selvskading og overdoser. App'en baserer seg på en anerkjent metodikk kjent som «kriseplan» og er et supplement eller alternativ til slik «kriseplan» på papir. Erfaringene fra pilotperioden i Danmark er at app'en har blitt brukt ved kriser med lovende resultater.

Nettportalen dinutvei.no

Nettside

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores. Uavhengig av kjønn, alder, etnisk tilhørighet, funksjonsnivå og politisk og trosmessig ståsted skal du finne nyttig informasjon og kunnskap. Nettportalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ny i Norge

Nettside

Ny i norge.no inneholder informasjon fra offentlige etater som kan gjøre det lettere for spesielt familie- og arbeidsinnvandrere å orientere seg i det norske samfunnet. Nettsiden gir informasjon om rettigheter og plikter, og gir nyttige råd og tips. De gir blant annet informasjon om Norge, helsetjenester, utdanning, arbeid, fritid, bolig, barn og familie, samt transport og tjenester. Fra deres hjemmeside kan en laste ned den oppdaterte informasjonsbrosjyren «Ny i Norge – praktiske opplysninger fra offentlige etater».

Politiet informerer om vold.

Nettside

Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak. De gir informasjon til voldsutsatte, voldsutøvere, vitner til vold og omtaler barn utsatt for vold.

Samtaleterapi

Selvhjelpsmateriell

«Synes du det er vanskelig å få til vanlige ting som du fikk til før? Har du vonde tanker og følelser som ikke går over? Da kan du få hjelp gjennom samtaleterapi.» NKVTS har laget en kort animasjonsfilm som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Filmene er godt egnet for fastleger og andre som henviser pasienter til behandling, og for behandlere som kan vise filmen til sine pasienter i forkant og i løpet av behandlingen. De finnes på norsk, engelsk, somali, tigrinja og arabisk og kan lastes ned på www.nkvts.no/samtaleterapi

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Film

RVTS - Nora Sveaass - Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn. De har en forpliktelse til å straffeforfølge overgriperne og tilby de utsatte kompensasjon og hjelp. Seksuelle overgrep blir ofte systematisk brukt i krig og konflikt. Slike overgrep er krigshandlinger, menneskerettighetsbrudd og alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Her redegjør Nora Sveaass om dette.


Film med undertekster på lulesamisk:


Film med undertekster på sørsamisk:


Les mer:

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Nettside

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som tar sikte på å hjelpe innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunn og skaffe seg nok informasjon til å løse sine egne problemer. De har blant annet et eget tiltak for å bistå og rådgi familier med barn som har vært lenge i Norge uten oppholdstillatelse. En finner mer informasjon om SEIF og hva de jobber med på deres hjemmeside. All deres bistand er gratis.

SMART – App om stressmestring for voksne

Nettside

SMART er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer. SMART kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover. Appen ble opprinnelig utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental Health, for det australske forsvaret.

SOV GODT hefte om søvn på mange språk (RVTS øst)

PDF

Sov godt er et lite og enkelt hefte om søvn og hvordan man kan sove bedre. Brosjyren er beregnet på mennesker som har opplevd krig, flukt eller andre dramatiske, traumatiserende livshendelser og kriser. Den beskriver hvor viktig god søvn er, hvorfor god søvn ikke er en selvfølge og hva vi kan gjøre for å sove bedre. Brosjyren finnes på Arabisk, Tigrinja, Russisk, Spansk, Polsk, Urdu, Thai, Engelsk og Norsk.

PDF iconRVTS_søvn_2016_arabisk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_eng_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_polsk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_russisk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_spansk_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_thai_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_tigrinja_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_urdu_web.pdf
PDF iconRVTS_søvn_2016_web.pdf

SUNN START – Helseinformasjon for innvandrere

Nettside

Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune har utarbeidet undervisningsmaterialet SUNN START. Undervisningsmaterialet er tilpasset personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn i Norge og dekker foreløpig temaene dekker temaene «Psykisk helse», «Mat og helse» og «Munnhelse. Målgruppen er nyankomne personer i Norge, men kan også være nyttig for de som har vært en stund i Norge. Materiellet kan brukes av kursholdere ved frivillige innvandrerorganisasjoner, programrådgivere i Introduksjonsprogrammene, helsepersonell og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. I tillegg er det utarbeidet en informasjonspakke for de som jobber med asylsøkere. Materialet består av PowerPoint-presentasjoner, lærerveiledning, brukerhefte og læreplan. Dette kan lastes ned fra hjemmesiden til Sunn start. 

Våre nye barn

Nettside

Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Prosjektet etablerte «Familiehjemmodellen» som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. En finner mer informasjon og eksempler på hjemmesiden til SOS-Barnebyer. Der kan en laste ned «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger». En finner også forskningsrapporten "Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enlige mindreårige flyktninger" fra NTNU. Rapporten konkluderer med at etablering av familiehjem for enslige mindreårige er levedyktig og bør være del av tiltaksviften for kommuner som bosetter enslige barn på flukt. Modellen sikrer blant annet at søsken kan få vokse opp sammen.