Du er her

Nettsteder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nettside

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mye relevant informasjon om asylsøkere og flyktninger ulike steder på sin hjemmeside. Temaene som blir berørt er blant annet enslige mindreårige asylsøkere og -flyktninger, barnevern, omsorgssenter, gjeldende retningslinjer og faglige veiledninger for omsorgssentre, fosterhjem for flyktninger, foreldreveiledning, tvangsekteskap og æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

CACTUS- nettverket

Nettside

Child and Adolescent Complex TraUma Society (CACTUS -nettverk) er et faglig nettverk for norske kompetansesentre på feltene traumer og barn- og unges psykiske helse. Nettsiden inneholder en rekke filmer, lenker, kartleggingsverktøy, håndbøker, artikler, relevante forklaringer og beskrivelser av hvordan komplekse traumer, stress og neglekt kan påvirke barns utvikling.

Den Norske Helsingforskomitê

Nettside


Den Norske Helsingforskomitê, Helsingforskomiteen, er en ikke-statlig ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør de gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Dinutvei.no

Nettside

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget en nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, som de har kalt Dinutvei. Portalen retter seg både mot utsatte, utøvere og hjelpere. I tillegg til å gi kunnskap har nettsiden også kontaktinformasjon til en rekke instanser i hele landet.

FN-Sambandet

Nettside

FN-Sambandet i Norge er en norsk uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Gjennom sine seks distriktskontor bidrar de til å spre kompetanse om FN, FNs underorganisasjoner, FNs programmer, internasjonale spørsmål, konvensjoner og politikk. FN-sambandet tilbyr undervisningsmateriell, kurs, rådgivning og pressetjenester.

Folkehelseinstituttet - Migrasjonshelse

Nettside

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ble innlemmet i Folkehelseinstituttet i 2018. Der skal de fortsette arbeidet med fagfeltet migrasjonshelse. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. Kjerneaktiviteter er forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning. Folkehelseinstituttet har en engen side for migrasjonshelse, men informasjon og fagstoff om flyktninger og asylsøker finnes flere steder på Folkehelseinstituttets sider.   

Health and Human Rights

Nettside


Health and Human Rights Info er en internasjonal organisasjon som jobber for å tilgjengeliggjøre kunnskap og dokumentasjon for helsearbeidere som jobber med mennesker utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Helsedirektoratet

Nettside

Helsedirektoratet (Hdir) har egen informasjons og ressursside om asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Her ligger det blant annet lenker til helsestatistikk, brosjyrer, veiledere, og samt hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har i møte med helsevesenet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nettside

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for norsk integreringspolitikk. IMDi er både et forvaltningsorgan og et kompetansesenter som skal styrke kommunenes, myndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. En sentral oppgave er å samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og skal følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. På deres hjemmeside finnes informasjon og fagstoff om mange ulike tema knyttet til bosatte flyktninger. IMDi har laget mye informasjonsmateriell i form av brosjyrer, filmer og veiledere. Mye av informasjonsmaterialet er oversatt til ulike språk og flere av informasjonsfilmene er også tilgjengelig på youtube.

International Organization for Migration

Nettside

International Organization for Migration (IOM) er en FN-organisasjon som jobber for å sikre en human håndtering av migrasjon, fremme internasjonalt samarbeid, bistå i å finne praktiske løsninger på migrasjonsproblemer og å yte humanitær assistanse til migranter i nød. IOM Norge hjelper mennesker til frivillig retur gjennom returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme). IOM implementer også et kulturorienteringsprogram der overføringsflyktninger får kunnskap om kultur og praktiske sider ved å bo i Norge før de kommer til landet. IOM tilbyr også assistanse ved familiegjenforening. Det ligger mer informasjon om IOM og deres arbeid på deres hjemmeside.

Jeg vet – voldsforebyggende og livsmestrende opplæring i barnehage og skole

Undervisningsmateriell

«Jeg vet» er en digital ressurs for barnehager og skoler. Den har som mål å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Gjennom bruk av «Jeg vet» sammen med barn, får barna kunnskap om og forståelse for ulike former for vold, mobbing, seksuelle overgrep, hvordan vold og overgrep skader og hvem man kan snakke med. Modulene er alderstilpasset. Barna presenteres for flere former for vold som tvangsekteskap, negativ sosial kontroll, pornografi, samt om vold, overgrep, grooming og mobbing på internett.  «Jeg vet» er utviklet av salaby.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foreløpig er bare noen moduler lagt ut. Ressursen er planlagt ferdigstilt høsten 2018.

 

 

Kommunenes sentralforbund

Nettside

Kommunenes sentralforbund (KS) er kommunesektorens organisasjon. På deres hjemmeside finner du flyktningerelatert stoff. Her kan du blant annet finne stoff om mottak av flyktninger, bosetting, enslige mindreårige, informasjon om KS sine kurs for kommunalt ansatte som arbeider med flyktninger og materiell fra avholdte kurs.

Kunnskapsportalen Radikalisering og voldelig ekstremisme - prosesser inn og veier ut.

Nettside

Portalen er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den er utarbeidet av RVTS Øst i samarbeid med Helsedirektoratet og RBUP. Man ønsker med portalen å styrke hjelpere i deres arbeid med mennesker som er i fare for rekruttering inn i radikalisering og voldelig ekstremisme, de som alt er innenfor slike miljøer og/ eller   som ønsker å finne utveier fra slike miljø.

Myndighetenes kriseinformasjon

Nettside

Kriseinfo.no er en nettportal der myndighetene formidler viktig informasjon før, under og etter kriser. De har blant annet en side om hva myndighetene og andre aktører gjør i forbindelse med flyktningsituasjonen i Norge. Det gis også informasjon om hvordan privatpersoner og frivillige organisasjoner kan hjelpe.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Nettside

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. De skal bidra til at flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring. På deres hjemmeside kan man blant annet finne relevant anbefalt faglitteratur, læringsressurser, pedagogiske filmer, kartleggingsverktøy, statistikk og forskningsrapporter. Under hovedoverskriften «nyankomne» ligger informasjon og fagartikler om barn og unge som er asylsøkere.

NOVA - migrasjons- og minoritetsforskning

Nettside

Velferdsforskningsinstituttet NOVA er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet. NOVA vektlegger studier av livsløpet fra barndom til eldre år. De forsker på de norske og europeiske velferdssamfunnennes tiltak og tjenester, og er særlig opptatt av levekårsutfordringer, fordeling og sosialt utenforskap. NOVA inkluderer et fokus på migrasjons- og minoritetsforskning.

Ny i Norge

Nettside

Ny i norge.no inneholder informasjon fra offentlige etater som kan gjøre det lettere for spesielt familie- og arbeidsinnvandrere å orientere seg i det norske samfunnet. Nettsiden gir informasjon om rettigheter og plikter, og gir nyttige råd og tips. De gir blant annet informasjon om Norge, helsetjenester, utdanning, arbeid, fritid, bolig, barn og familie, samt transport og tjenester. Fra deres hjemmeside kan en laste ned den oppdaterte informasjonsbrosjyren «Ny i Norge – praktiske opplysninger fra offentlige etater».

Papirløse migranter – Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens bymisjon arbeider med papirløse migranter. På sin hjemmeside har de publisert fakta om illegale migranter; hvem de er, hvor mange de kan være, samt mulighetene til å tilby dem helsehjelp. De har også publisert rapporten «Papirløse migranter. En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land». 

 

Politiets utlendingsenhet

Nettside

Politiets utlendingsenhet (PU) registrerer asylsøkere som kommer til Norge, etterforsker identitet og uttransporterer personer uten lovlig opphold. PU driver Politiets utlendingsinternat. På Politiets hjemmeside finner en blant annet informasjon om det å søke asyl, assistert retur, uttransport og utlendingsinternatet.

Redd Barna

Nettside


Redd Barna er en internasjonal medlemsstyrt organisasjon som jobber for barn etter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetserklæringen.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Nettside

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal bidra med kompetanseheving til tjenesteapparatet gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid. Flyktninghelse og tvungen migrasjon er et av RVTS’enes hovedtemaområder. Det finnes fem RVTS i Norge; RVTS Midt, RVTS Nord, RVTS Sør, RVTS Vest og RVTS Øst. Via en felles inngangsportal kan en gå videre til hjemmesidene til det enkelte RVTS. Der kan en finne mye nyttig fagstoff og informasjon om flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Regjeringen

Nettside

Regjeringen.no legger ut informasjon og rapporter om asylsøkere og flyktninger fra ulike departement. Dette kan blant annet omhandle beskrivelser av den aktuelle flyktningsituasjonen, presisering av rettigheter og informasjon om integreringstiltak. Ved relevante søkeord, kan en søke opp disse på deres hjemmeside.

Rett til å bestemme over eget liv

Nettside

Portalen rettentil.no er et oversiktsverktøy for de som møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Den baserer seg på Regjeringens handlingsplan: "Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekte- skap og kjønnslemlestelse." Portalen inneholder definisjoner, fenomenbeskrivelser, artikler, konkrete råd og refleksjonsspørsmål og er utviklet av RVTS Øst.

 

Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. De har publisert statusrapporter for 2016, 2017, 2018 og 2019. Nettsiden oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge de aktuelle årene. De redegjør oversiktlig for regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet, og beskriver utfordringer i Norges behandling av asylsaker fra enkeltland. Rapporten for 2019 har følgende hovedoverskrifter:

 • Statistikk på asylfeltet 2019
 • Stengte grenser
 • Rettssikkerhet
 • Statsløse 
 • Familiesplittelse 
 • Opphør av flyktningstatus
 • Barn alene på flukt
 • Kvoteflyktninger  og relokalisering 
 • Integrering
 • Retur
 • Landprofiler

 

 

Røde kors

Nettside

Som internasjonal hjelpeorganisasjon bidrar Røde kors på en rekke områder i mange land. På deres nettsted kan man lese om det internasjonale arbeidet.

Samtidig har Røde Kors flere frivillige tilbud til flyktninger og asylsøkere i Norge, deriblant Flyktningguiden. Røde Kors tilbyr også norsktrening, og ulike aktiviteter for beboere på asylmottak. Informasjon om disse tilbudene ligger på deres hjemmeside.

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger

Nettside

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som tar sikte på å hjelpe innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunn og skaffe seg nok informasjon til å løse sine egne problemer. De har blant annet et eget tiltak for å bistå og rådgi familier med barn som har vært lenge i Norge uten oppholdstillatelse. En finner mer informasjon om SEIF og hva de jobber med på deres hjemmeside. All deres bistand er gratis.

Skeiv Verden

Nettside

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (LHBTIQ) med minoritetsbakgrunn. Det startet som et prosjekt i regi av organisasjonen Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), men ble i 2010 formelt stiftet som en selvstendig organisasjon.

Snakke – Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Nettside

"SNAKKE" er en opplæringsplattform utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Målet er å gi økt trygghet, fagkunnskap og handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. SNAKKE har flere deler; SNAKKELAB, SNAKKEsim og en kunnskapsdel LærMer. I SNAKKELAB vises filmer av barn i samtale med en voksen, og gir tips om hvordan snakke med barn. SNAKKEsim er simulering av samtaler med barn. Gjennom en simulert relasjon kan en øve seg på bedre dialog med barn og unge som kan ha blitt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. I LærMer kan du lese om tema du møter i spillet og filmene.

 

 

Socio Flyktning

Nettside

Socio Flyktning er et arkiv- og økonomisystem utviklet for å håndtere kommunenes arbeid med Introduksjonsloven for nyankomne flyktninger. For eksempel kan systemet brukes til journal, utbetalinger av stønader og innkreving av statlige integreringstilskudd.

UDI-regelverket

Nettside

udiregelverk.no gir en oversikt over sentralt regelverk og sentrale forskrifter for asyl- og flyktningfeltet i Norge. Her ligger også en historisk oversikt over regelverksendringer.

ung.no

Nettside

ung.no er en nettside for ungdom i Norge som tar opp en rekke tema som berører ungdoms liv. Den har en egen side med spørsmål og svar om asyl og innvandring.

Utdanningsdirektoratet - Flyktninger

Nettside

Utdanningsdirektoratet (Udir) har nyttig informasjon og råd på sin hjemmeside om hvordan en kan møte flyktningbarna i barnehage og skole. Under hovedfanen «læring og trivsel», gir de nyttige innspill angående minoritetsspråklige generelt og flyktninger spesielt. Nederst på siden har de spesifikk informasjon om enslige mindreårige asylsøkere, inkludert en håndbok for kommunene.

Utlendingsdirektoratet

Nettside

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for behandling av asylsøknader i første instans, drift av asylmottak og utvisningssaker. På UDI sin hjemmeside ligger det blant annet informasjon om asylsøknad, familiegjenforening, asylmottak og gjeldende regelverk. UDI legger ut oppdatert statistikk om blant annet om asylankomster til Norge og oversikter over utfallet av asylsøknader ut fra opprinnelsesland. Siden inneholder også en oversikt over definisjoner av sentrale ord og begreper innen asyl og flyktningfeltet. Informasjonen retter seg både til asylsøkere og flyktninger, personer som arbeider med disse gruppene, og frivillige.

Utlendingsnemnda

Nettside

Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager på avslag truffet av Utlendingsdirektoratet, og omtales som andre instans. Informasjonen på UNE sin hjemmeside retter seg mot klagerne, advokater, nemndsmedlemmer, tolker og pressen. Siden inneholder blant annet informasjon om ulike sakstyper, saksgang, relevant statistikk og rapporter om gjeldende praksis. I veiledere og interne retningslinjer gir UNE innsyn i hvordan ulike moment vektes i behandling av blant annet asylsøknader.

Våre nye barn

Nettside

Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken. Prosjektet etablerte «Familiehjemmodellen» som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. En finner mer informasjon og eksempler på hjemmesiden til SOS-Barnebyer. Der kan en laste ned «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger». En finner også forskningsrapporten "Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enlige mindreårige flyktninger" fra NTNU. Rapporten konkluderer med at etablering av familiehjem for enslige mindreårige er levedyktig og bør være del av tiltaksviften for kommuner som bosetter enslige barn på flukt. Modellen sikrer blant annet at søsken kan få vokse opp sammen.  

 

 

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS 1022.

PDF

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Her er en kortversjon av veilederen med kortfattet informasjon om rettigheter til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere.

Veiviser.no

Nettside

Veiviser.no omhandler «Bosetting av overføringsflyktninger». Her får man informasjon om en kort beskrivelse av bosettingsfasen, resultater fra fasen, hvem gjør hva i denne fasen, aktører, brukermedvirkning, vedlegg, lover og forskrifter, kvaliteter og finansiering.