Du er her

Tolk

Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

Nettside

Likeverdige helse- og omsorgstjenester forutsetter at informasjonen og kommunikasjonen er tilpasset den enkelte. Noen ganger må dette skje ved hjelp av tolk. Helsedirektoratet har derfor laget en veileder (IS-1924) som skal hjelpe ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene til riktig bruk av tolk. I tillegg til nyttige råd ved gjennomføring av samtaler med tolk, inneholder veilederen informasjon om tolkens rolle, nasjonalt tolkeregister, bestilling, betaling og evaluering.

Tolking i offentlig sektor

Nettside

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. IMDI har en nettside med råd og veiledning om tolking i offentlig sektor. Her finner en blant annet informasjon om bestilling av tolk, bruk av tolk, inkludert E-læringskurs i tolkebruk for helsepersonell, samt informasjon om utdanning til og arbeid som tolk. Nettsiden inneholder også «Nasjonalt tolkeregister», et innsynsregister som gir oversikt over tolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Slik kan tolkebrukere finne egent tolk for sitt oppdrag. 

Tolkeportalen og e-kurs i bruk av tolk

Nettside

Tolkeportalen.no er en viktig kilde til informasjon for både tolker og tolkebrukere om hvordan tolking bør foregå. Her finnes blant annet retningslinjer, lenker til lovverk og råd til deg som skal være part i en samtale med tolk. Det er egne sider om bruk av tolk i helsetjenesten, og lenker til ulike kurs, utdanninger, verktøy samt øvrige tilgjengelige nettressurser om tolking. Her finner du eget e-kurs i bruk av tolk.Det nasjonale tolkeregisteret er en del av portalen, slik at du raskt kan finne riktig tolk for ditt oppdrag.

“Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo

PDF

Det er ikke uvanlig at elever tolker for foreldre og lærere i formelle møter mellom skole og hjem. Dette kommer fram i IMDi-rapporten “Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Rapporten viser blant annet at en av fire skoleansatte bruker ikke tolk når de skal ha formelle samtaler med hjemmet, og ofte blir andre skoleansatte, familie, eller bekjente brukt som tolk. Rapporten oppsummerer ulike grunner til at tolk ikke blir benyttet.

Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt

PDF

Rapporten beskriver et flerfaglig samarbeidsprosjekt om språktolking for barn. Den inneholder bakgrunnsinformasjon om blant annet barns rettigheter, teoretiske perspektiver på tolking, retningslinjer for tolkefaglighet, barnehagefaglige perspektiver, og utviklingsteori. Prosjektet førte frem til en studie som så nærmere på kommunikasjon med små barn i barnehage via tolk, og om det kreves særskilt kompetanse i tolkesituasjoner med små barn.

PDF iconKommunikasjon med barn via tolk.pdf

Bruk av tolk i nevropsykologiske undersøkelser

Film

Nevropsykolog Jørgen Sundby forteller i denne filmen om hvordan man kan gjøre en god nevropsykologisk undersøkelse også når man bruker tolk. Å gjennomføre en slik undersøkelse ved bruk av tolk er på mange måte særegent på grunn av nevropsykologiske undersøkelsers fokus på reliabilitet og validitet. Men situasjonen er også i stor grad overførbar til bruk av tolk ved andre undersøkelser der vi skal gjøre oppgaver sammen med pasient eller bruker. Eksempelvis under fysioterapi, tannbehandling, undervisning, medisinske undersøkelser eller lignende.